The Global Landscape of SARS-CoV-2 Genomes, Variants, and Haplotypes in 2019nCoVR.

Shuhui Song, Lina Ma, Dong Zou, Dongmei Tian, Cuiping Li, Junwei Zhu, Meili Chen, Anke Wang, Yingke Ma, Mengwei Li, Xufei Teng, Ying Cui, Guangya Duan, Mochen Zhang, Tong Jin, Chengmin Shi, Zhenglin Du, Yadong Zhang, Chuandong Liu, Rujiao Li, Jingyao Zeng, Lili Hao, Shuai Jiang, Hua Chen, Dali Han, Jingfa Xiao, Zhang Zhang, Wenming Zhao, Yongbiao Xue, Yiming Bao
Author Information
 1. Shuhui Song: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
 2. Lina Ma: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 3. Dong Zou: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 4. Dongmei Tian: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 5. Cuiping Li: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 6. Junwei Zhu: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 7. Meili Chen: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 8. Anke Wang: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 9. Yingke Ma: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 10. Mengwei Li: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
 11. Xufei Teng: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
 12. Ying Cui: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
 13. Guangya Duan: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
 14. Mochen Zhang: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
 15. Tong Jin: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
 16. Chengmin Shi: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genomic and Precision Medicine, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 17. Zhenglin Du: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 18. Yadong Zhang: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
 19. Chuandong Liu: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genomic and Precision Medicine, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 20. Rujiao Li: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 21. Jingyao Zeng: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 22. Lili Hao: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 23. Shuai Jiang: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 24. Hua Chen: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; CAS Key Laboratory of Genomic and Precision Medicine, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; Center for Excellence in Animal Evolution and Genetics, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650223, China.
 25. Dali Han: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; CAS Key Laboratory of Genomic and Precision Medicine, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 26. Jingfa Xiao: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
 27. Zhang Zhang: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China. Electronic address: zhangzhang@big.ac.cn.
 28. Wenming Zhao: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China. Electronic address: zhaowm@big.ac.cn.
 29. Yongbiao Xue: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China. Electronic address: ybxue@big.ac.cn.
 30. Yiming Bao: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China. Electronic address: baoym@big.ac.cn.

Abstract

On January 22, 2020, China National Center for Bioinformation (CNCB) released the 2019 Novel Coronavirus Resource (2019nCoVR), an open-access information resource for the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 2019nCoVR features a comprehensive integration of sequence and clinical information for all publicly available SARS-CoV-2 isolates, which are manually curated with value-added annotations and quality evaluated by an automated in-house pipeline. Of particular note, 2019nCoVR offers systematic analyses to generate a dynamic landscape of SARS-CoV-2 genomic variations at a global scale. It provides all identified variants and their detailed statistics for each virus isolate, and congregates the quality score, functional annotation, and population frequency for each variant. Spatiotemporal change for each variant can be visualized and historical viral haplotype network maps for the course of the outbreak are also generated based on all complete and high-quality genomes available. Moreover, 2019nCoVR provides a full collection of SARS-CoV-2 relevant literature on the coronavirus disease 2019 (COVID-19), including published papers from PubMed as well as preprints from services such as bioRxiv and medRxiv through Europe PMC. Furthermore, by linking with relevant databases in CNCB, 2019nCoVR offers data submission services for raw sequence reads and assembled genomes, and data sharing with NCBI. Collectively, SARS-CoV-2 is updated daily to collect the latest information on genome sequences, variants, haplotypes, and literature for a timely reflection, making 2019nCoVR a valuable resource for the global research community. 2019nCoVR is accessible at https://bigd.big.ac.cn/ncov/.

Keywords

References

 1. Mol Biol Evol. 1999 Jan;16(1):37-48 [PMID: 10331250]
 2. Cell. 2020 Aug 20;182(4):812-827.e19 [PMID: 32697968]
 3. Nucleic Acids Res. 2019 Jan 8;47(D1):D637-D648 [PMID: 30365027]
 4. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Jun 9;117(23):12522-12523 [PMID: 32381734]
 5. Curr Opin Microbiol. 2015 Feb;23:62-7 [PMID: 25461574]
 6. Euro Surveill. 2017 Mar 30;22(13): [PMID: 28382917]
 7. Bioinformatics. 2015 Apr 15;31(8):1322-4 [PMID: 25505090]
 8. Database (Oxford). 2019 Jan 1;2019: [PMID: 30753480]
 9. Nucleic Acids Res. 2020 Jan 8;48(D1):D24-D33 [PMID: 31702008]
 10. Nucleic Acids Res. 2016 Jan 4;44(D1):D733-45 [PMID: 26553804]
 11. Cell. 2020 May 14;181(4):914-921.e10 [PMID: 32330414]
 12. Zool Res. 2020 Nov 18;41(6):705-708 [PMID: 33045776]
 13. Yi Chuan. 2020 Feb 20;42(2):212-221 [PMID: 32102777]
 14. Genome Biol. 2016 Jun 06;17(1):122 [PMID: 27268795]
 15. Genomics Proteomics Bioinformatics. 2020 Feb;18(1):1-4 [PMID: 32360769]
 16. Natl Sci Rev. 2020 Jun;7(6):1012-1023 [PMID: 34676127]
 17. Nat Microbiol. 2020 Apr;5(4):536-544 [PMID: 32123347]
 18. Nucleic Acids Res. 2004 Mar 19;32(5):1792-7 [PMID: 15034147]
 19. N Engl J Med. 2013 Sep 26;369(13):1195-205 [PMID: 24066741]
 20. Nat Microbiol. 2020 Nov;5(11):1403-1407 [PMID: 32669681]
 21. Nature. 2020 Mar;579(7798):265-269 [PMID: 32015508]

MeSH Term

COVID-19
Genome, Viral
Genomics
Haplotypes
Humans
SARS-CoV-2

Word Cloud