Xufei Teng

Variation Resources

Email: tengxufei (AT) big.ac.cn

Tel:

EDUCATION

 • PhD in Bioinformatics, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, China, 2022

 • MS in Computer technology, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, China, 2019

 • BS in Biotechnology, Shandong University, China, 2016

RESEARCH INTERESTS

 • Neuroscience

 • RNA regulation

 • Visualization for omics data

ACADEMIC ACTIVITIES

 • Speaker in the 2nd Academic Forum on the Frontiers of Precision Medicine, 2019, Beijing, China, METTL3-induced RNA m6A hypermethylation promotes SHH-medulloblastoma tumorigenesis. (third prize)

 • Speaker in the 4th Big Data Forum for Life and Health Sciences, 2019, Beijing, China, Role of RNA N6-methyladenosine methylation in regulating brain development in mouse. (Best Presentation Award)

 • Volunteer in the 3rd Big Data Forum for Life and Health Sciences, 2018, Beijing, China

HONORS & AWARDS

 • CAS Presidential Scholarship (Excellent Prize), June 2022

 • "Excellent Graduate" in the University of Chinese Academy of Science, June 2022

 • UCAS-BHPB Scholarship for doctoral students, Nov 2021

 • "Triple-A Student" in the University of Chinese Academy of Science, June 2020

PUBLICATIONS

 1.  Xufei Teng#, Qianpeng Li#, Zhao Li#, Yuansheng Zhang#, Guangyi Niu, Jingfa Xiao, Jun Yu*, Zhang Zhang*, Shuhui Song*. Compositional Variability and Mutation Spectra of Monophyletic SARS-CoV-2 Clades. Genomics, Proteomics & Bioinformatics 2020, 18(6):648-663. [PMID=33581339]

 2. Xiaonan Liu#, Pei Wang#Xufei Teng#, Zhang Zhang*, Shuhui Song*. Comprehensive analysis of expression regulation for RNA m6A regulators with clinical significance in human cancers. Frontiers in Oncology 2021, 11:624395. [PMID=33718187]

 3. Cuiping Li#, Dongmei Tian#, Bixia Tang#, Xiaonan Liu#, Xufei Teng#, Wenming Zhao, Zhang Zhang*, Shuhui Song*. Genome Variation Map: a worldwide collection of genome variations across multiple species. Nucleic Acids Res 2021, 49(D1):D1186-D1191. [PMID=33170268]

 4. Xufei Teng# as co-first author in CNCB-NGDC Members and Partners. Database Resources of the National Genomics Data Center, China National Center for Bioinformation in 2021. Nucleic Acids Res 2021, 49(D1):D18-D28. [PMID=33175170]

 5. Shuhui Song#, Lina Ma#, Dong Zou#, Dongmei Tian#, Cuiping Li#, Junwei Zhu#, Meili Chen, Anke Wang, Yingke Ma, Mengwei Li, Xufei Teng, Ying Cui, Guangya Duan, Mochen Zhang, Tong Jin, Chengmin Shi, Zhenglin Du, Yadong Zhang, Chuandong Liu, Rujiao Li, Jingyao Zeng, Lili Hao, Shuai Jiang, Hua Chen, Dali Han, Jingfa Xiao, Zhang Zhang*, Wenming Zhao*, Yongbiao Xue*, Yiming Bao*. The Global Landscape of SARS-CoV-2 Genomes, Variants, and Haplotypes in 2019nCoVRGenomics, Proteomics & Bioinformatics 2020, 18(6):749-759. [PMID=33704069]

 6. Xufei Teng# as co-first author in National Genomics Data Center Members and Partners. Database Resources of the National Genomics Data Center in 2020. Nucleic Acids Res 2020, 48(D1):D24-D33. [PMID=31702008]

 7. Dongmei Tian#, Pei Wang#, Bixia Tang#Xufei Teng, Cuiping Li, Xiaonan Liu, Dong Zou, Shuhui Song*, Zhang Zhang*GWAS Atlas: a curated resource of genome-wide variant-trait associations in plants and animals. Nucleic Acids Res 2020, 48(D1):D927-D932. [PMID=31566222]

 8. Xufei Teng# as co-first author in BIG Data Center Members. Database Resources of the BIG Data Center in 2019. Nucleic Acids Res 2019, 47(D1):D8-D14. [PMID=30365034]

 9. Chunhui Ma#, Mengqi Chang, Hongyi Lv, Zhi-Wei Zhang, Weilong Zhang, Xue He, Gaolang Wu, Shunli Zhao, Yao Zhang, Di Wang, Xufei Teng, Chunying Liu, Qing Li, Arne Klungland, Yamei Niu, Shuhui Song, Wei-Min Tong. RNA m6A methylation participates in regulation of postnatal development of the mouse cerebellum. Genome Biol 2018, 31;19(1):68. [PMID=29855379]