Contact
Email:
ewas-user@big.ac.cn

Postal Address:
The EWAS Atlas Team
BIG Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
No.1 Beichen West Road
Chaoyang District, Beijing 100101
China

Project Leader:  Mengwei Li
Web Development:  Mengwei Li &  Dong Zou
Data Curation: Zhaohua LiRan GaoYuansheng ZhangRujiao LiTao ZhangLin XiaGuangyi NiuJian Sang
Principal Investigators: Zhang Zhang &  Yiming Bao