S蛋白突变位点

Spike蛋白结构(PDB_ID: 6VSB)

Spike为三聚体,如下图所示ABC三条相同链组成,分别为用蓝色,黄色,绿色显示。 此外,Spike蛋白与其受体人ACE2结合片段为residues: 336-516,3条链均有此片段,统一用青色显示。

Spike序列突变分析

突变名称 病毒株数 在ACE2结合区域 是否关键互作氨基酸 基因组位置 查看结构图
2F>L/YX/SX/LTML/V 36 NO NO 21566
2F>S/Y/C 140 NO NO 21567
2F>L 179 NO NO 21568
3V>VFX/F/I/VX/L/VF/X/VFFFF 191 NO NO 21569
3V>A/G 798 NO NO 21570
4F>I/FX/L/V 79 NO NO 21572
4F>S/C 17 NO NO 21573
4F>X/L 320 NO NO 21574
5L>I/F/V 54627 NO NO 21575
5L>R 2 NO NO 21576
6V>I/F/L 680 NO NO 21578
6V>A/G/D 901 NO NO 21579
7L>V/I 29 NO NO 21581
7L>*/S 12 NO NO 21582
7L>F/LX 607 NO NO 21583
8L>V 37 NO NO 21584
8L>W/S 25 NO NO 21585
8L>X/F 405 NO NO 21586
9P>S/T/A 417 NO NO 21587
9P>X/R/L/Q 911 NO NO 21588
10L>I/X/V 491 NO NO 21590
10L>Q/P/R 8 NO NO 21591
11V>I/L/F 145 NO NO 21593
11V>A/G 22 NO NO 21594
12S>T/P/A 81 NO NO 21596
12S>F/C/Y 4578 NO NO 21597
13S>C/R/G 32 NO NO 21599
13S>T/I/N 19262 NO NO 21600
14Q>E/K 45 NO NO 21602
14Q>L/R 98 NO NO 21603
14Q>H 686 NO NO 21604
15C>G/R 18 NO NO 21605
15C>F/Y/X/S 192 NO NO 21606
16V>ATLRI/F/I/L 777 NO NO 21608
16V>A/G 35 NO NO 21609
17N>D/H/Y 37 NO NO 21611
17N>S/T/I 1323 NO NO 21612
17N>K 81 NO NO 21613
18L>I/X/V/F 76605 NO NO 21614
18L>P/R 155 NO NO 21615
19T>S/P/A/X 58 NO NO 21617
19T>R/K/I 35564 NO NO 21618
20T>TRTQLPPAYTNSFTRGVYS/S/P/A 108 NO NO 21620
20T>N/S/I 23703 NO NO 21621
21R>*/G 76 NO NO 21623
21R>K/I/T 2528 NO NO 21624
21R>S 245 NO NO 21625
22T>P/A/S 72 NO NO 21626
22T>N/S/X/I 2226 NO NO 21627
23Q>*/K/QX/E 53 NO NO 21629
23Q>R/P/L 287 NO NO 21630
23Q>H 711 NO NO 21631
24L>I/V 110 NO NO 21632
24L>S/X 145 NO NO 21633
24L>F/LX 61 NO NO 21634
25P>T/S/A 866 NO NO 21635
25P>L/H/R 465 NO NO 21636
26P>T/A/S 23213 NO NO 21638
26P>L/H/R 1361 NO NO 21639
27A>T/S/P 1735 NO NO 21641
27A>V/G/E 1080 NO NO 21642
28Y>N/D/H 434 NO NO 21644
28Y>F/C/S 8 NO NO 21645
29T>A/P/S 42 NO NO 21647
29T>I/S 1557 NO NO 21648
30N>Y/H/D 102 NO NO 21650
30N>I/S/T 86 NO NO 21651
30N>K 87 NO NO 21652
31S>T 4 NO NO 21653
31S>F/Y/SX 35 NO NO 21654
32F>V/L/I 158 NO NO 21656
32F>C/S/Y 30 NO NO 21657
32F>L 3456 NO NO 21658
33T>S/A 15 NO NO 21659
33T>I/R/K 1435 NO NO 21660
34R>S/C/G 18 NO NO 21662
34R>P/RGVY/H/L 109 NO NO 21663
35G>S/C/R 87 NO NO 21665
35G>V 99 NO NO 21666
36V>I/F/L 286 NO NO 21668
36V>A 13 NO NO 21669
38Y>H/N 5 NO NO 21674
38Y>C 2 NO NO 21675
39P>S/T 7 NO NO 21677
39P>H/L 17 NO NO 21678
40D>N/Y/EX 7 NO NO 21680
40D>E 1162 NO NO 21682
41K>E 6 NO NO 21683
41K>T/I/R 27 NO NO 21684
41K>N 50 NO NO 21685
42V>X/I/F 31 NO NO 21686
43F>I/V 2 NO NO 21689
43F>C/Y 10 NO NO 21690
43F>L 1759 NO NO 21691
44R>K/I/T 4 NO NO 21693
45S>P/A 17 NO NO 21695
45S>Y/F 25 NO NO 21696
46S>T/A/P 42 NO NO 21698
46S>L/* 54 NO NO 21699
47V>X/VX/L/I/F 185 NO NO 21701
47V>D/A 20 NO NO 21702
48L>V 49 NO NO 21704
48L>S 1 NO NO 21705
49H>Y/N 3460 NO NO 21707
49H>R/L 8 NO NO 21708
49H>Q 26 NO NO 21709
50S>T/P/A 45 NO NO 21710
50S>L 162 NO NO 21711
51T>A 15 NO NO 21713
51T>N/S/X/I 963 NO NO 21714
52Q>K/E 66 NO NO 21716
52Q>R/P/L 2802 NO NO 21717
53D>H/X 282 NO NO 21718
53D>N/Y 50 NO NO 21719
53D>G/A 10 NO NO 21720
53D>E 3381 NO NO 21721
54L>V 54 NO NO 21722
54L>S/W 8 NO NO 21723
54L>F 4056 NO NO 21724
55F>L/V 5 NO NO 21725
55F>Y 8 NO NO 21726
55F>X/L/FX 2830 NO NO 21727
56L>I 43 NO NO 21728
56L>S/X 3 NO NO 21729
56L>F 38 NO NO 21730
57P>S 12 NO NO 21731
57P>L/H/PX 14 NO NO 21732
58F>S/C/X 34 NO NO 21735
58F>X/L 1171 NO NO 21736
59F>L/I 23 NO NO 21737
59F>Y/S 140 NO NO 21738
60S>Y/F 6 NO NO 21741
61N>X/H/D 30 NO NO 21743
61N>S/I 12 NO NO 21744
61N>NS/X/K/NVTX 79 NO NO 21745
62V>F/I/L 328 NO NO 21746
62V>G/D 35 NO NO 21747
63T>S/P/A 51 NO NO 21749
63T>N/S/I 74 NO NO 21750
64W>X/R/G 459 NO NO 21752
64W>S/*/L 118 NO NO 21753
64W>C 134 NO NO 21754
65F>V/L/CR*LSRV 18 NO NO 21755
65F>C/S/Y/X 13 NO NO 21756
65F>L 634 NO NO 21757
66H>X/Y/D/N 101 NO NO 21758
66H>P/R/L 183 NO NO 21759
66H>Q 263 NO NO 21760
67A>X/T/S/P/GS 1132 NO NO 21761
67A>G/D/V 5605 NO NO 21762
68I>SQV/L/V/X 635268 NO NO 21764
68I>K/R/T/X 181 NO NO 21765
68I>M 1775 NO NO 21766
69H>D/Y/N/X 1000 NO NO 21767
69H>L/P/R 331 NO NO 21768
69H>Q 147 NO NO 21769
70V>F/AI/L/I/VI 989 NO NO 21770
70V>D/A/G 140 NO NO 21771
71S>A/P/T 198 NO NO 21773
71S>C/Y/F 1250 NO NO 21774
72G>R/W 739 NO NO 21776
72G>V/E 349 NO NO 21777
73T>P/A 115 NO NO 21779
73T>I/N 157 NO NO 21780
74N>Y/H/D 181 NO NO 21782
74N>S/T 53 NO NO 21783
75G>K/X 83 NO NO 21784
75G>S/R/C 1720 NO NO 21785
75G>A/V/D 2022 NO NO 21786
76T>A/P/S 67 NO NO 21788
76T>N/I/S 2463 NO NO 21789
77K>E 6 NO NO 21791
77K>M/T/R 824 NO NO 21792
77K>N 473 NO NO 21793
78R>G 36 NO NO 21794
78R>K/M/T 250 NO NO 21795
79F>S/X 223 NO NO 21796
79F>I/V/L 241 NO NO 21797
79F>S/C 9 NO NO 21798
79F>L 57 NO NO 21799
80D>N/H/Y 3034 NO NO 21800
80D>G/A/V/X 13491 NO NO 21801
80D>E 328 NO NO 21802
81N>Y/D 35 NO NO 21803
81N>KREX/X/S 19 NO NO 21804
82P>S/A/T 26 NO NO 21806
82P>R/H/L 176 NO NO 21807
83V>F/L/I 321 NO NO 21809
83V>D/A 17 NO NO 21810
84L>I/V 1167 NO NO 21812
84L>P/Q 6 NO NO 21813
85P>S/T 56 NO NO 21815
85P>R/Q/L 23 NO NO 21816
86F>L/V 3 NO NO 21818
86F>S/Y 6 NO NO 21819
86F>X/L 212 NO NO 21820
87N>Y/H/D 12 NO NO 21821
87N>S/I/T 24 NO NO 21822
87N>K/NE 258 NO NO 21823
88D>N/H/Y 311 NO NO 21824
88D>V/G/A 43 NO NO 21825
88D>E 153 NO NO 21826
89G>D/V 4 NO NO 21828
90V>I/F/VX/L 744 NO NO 21830
90V>A 4 NO NO 21831
91Y>H/N/D 4 NO NO 21833
92F>L/V/I 10 NO NO 21836
92F>Y/S 5 NO NO 21837
92F>L 46 NO NO 21838
93A>S/T/P/AX 246 NO NO 21839
93A>D/G/V 14 NO NO 21840
94S>T/X/P/A 56 NO NO 21842
94S>F/STD/C/Y 2189 NO NO 21843
95T>S/X/A 94 NO NO 21845
95T>N/S/I 52900 NO NO 21846
96E>*/K/Q 218 NO NO 21848
96E>V/G/X/A 308 NO NO 21849
96E>D 903 NO NO 21850
97K>E/Q/* 39 NO NO 21851
97K>M/T/R 119 NO NO 21852
97K>N 386 NO NO 21853
98S>P/T 76 NO NO 21854
98S>Y/F/C 22785 NO NO 21855
99N>D 40 NO NO 21857
99N>I/S/T 16 NO NO 21858
99N>K/NI 1985 NO NO 21859
100I>V/L 142 NO NO 21860
100I>T/K 167 NO NO 21861
100I>M 12 NO NO 21862
101I>L/V 35 NO NO 21863
101I>T 141 NO NO 21864
101I>M 20 NO NO 21865
102R>G 152 NO NO 21866
102R>T/K/I 934 NO NO 21867
102R>S 446 NO NO 21868
103G>S/C 6 NO NO 21869
103G>X/A 4 NO NO 21870
104W>G 2 NO NO 21872
104W>L/* 13 NO NO 21873
104W>C 10 NO NO 21874
105I>X/IX/L/V 100 NO NO 21875
105I>T 6 NO NO 21876
105I>M 11 NO NO 21877
107G>C 7 NO NO 21881
107G>A 3 NO NO 21882
108T>S/P 5 NO NO 21884
108T>N/I/TAV/S 19 NO NO 21885
109T>A 46 NO NO 21887
109T>I/X/S 9 NO NO 21888
110L>I/X 65 NO NO 21890
110L>F 359 NO NO 21892
111D>N/H 580 NO NO 21893
111D>V/G/X 10 NO NO 21894
112S>P/A 75 NO NO 21896
112S>L 229 NO NO 21897
113K>Q/E 2 NO NO 21899
113K>R/M 42 NO NO 21900
113K>N 238 NO NO 21901
114T>S/A 5 NO NO 21902
114T>S/I 4 NO NO 21903
115Q>K/*/E 5 NO NO 21905
115Q>L/P 14 NO NO 21906
115Q>H 83 NO NO 21907
116S>P 2 NO NO 21908
116S>F/C/Y 5 NO NO 21909
117L>I 607 NO NO 21911
117L>R/X 3 NO NO 21912
118L>I/F/V 375 NO NO 21914
118L>P 4 NO NO 21915
119I>V 95 NO NO 21917
119I>S 2 NO NO 21918
120V>F/L/I 167 NO NO 21920
120V>D/A 11 NO NO 21921
121N>D 44 NO NO 21923
121N>I/S/T 34 NO NO 21924
121N>K 701 NO NO 21925
122N>D 6 NO NO 21926
122N>S 4 NO NO 21927
122N>K 605 NO NO 21928
123A>P/S/T 19 NO NO 21929
123A>D/V 50 NO NO 21930
124T>A/S 7 NO NO 21932
124T>I/S/N 64 NO NO 21933
125N>D/H 3 NO NO 21935
125N>T/I/S 59 NO NO 21936
126V>F/I 48 NO NO 21938
126V>G/A 264 NO NO 21939
127V>F/L/I 329 NO NO 21941
127V>G/A 24 NO NO 21942
128I>L/F/V 70 NO NO 21944
128I>T 3 NO NO 21945
129K>I/R 12 NO NO 21948
129K>N 73 NO NO 21949
130V>I/X/F/L 75 NO NO 21950
130V>A/G/D 19 NO NO 21951
131C>F 5 NO NO 21954
132E>*/K/Q/X 107 NO NO 21956
132E>V/A 43 NO NO 21957
132E>D 67 NO NO 21958
133F>I 4 NO NO 21959
133F>Y/C/S 8 NO NO 21960
134Q>E/* 12 NO NO 21962
134Q>L/R 20 NO NO 21963
135F>H/X 52 NO NO 21964
135F>L/I/V 31 NO NO 21965
135F>L 20 NO NO 21967
136C>G/R/S 23 NO NO 21968
136C>Y/S/F 50 NO NO 21969
137N>H/D/Y 69 NO NO 21971
137N>I/X/S/T 66 NO NO 21972
137N>K/NX 225 NO NO 21973
138D>H/Y/N 30586 NO NO 21974
138D>A/G/V 146 NO NO 21975
138D>E 294 NO NO 21976
139P>S/A 33 NO NO 21977
139P>Q/L/PX 27 NO NO 21978
140F>V/I/L 688 NO NO 21980
140F>Y/S 338 NO NO 21981
140F>L 126 NO NO 21982
141L>V/M 82 NO NO 21983
141L>S/W/X 151 NO NO 21984
141L>F 617 NO NO 21985
142G>S/R/X/C 877 NO NO 21986
142G>V/X/A/D 35273 NO NO 21987
143V>VI/X/VX/F/I/L 3439 NO NO 21989
143V>A/VT/VX/D/G 624038 NO NO 21990
144Y>N/YLGVY*LFN/H/D/X 468 NO NO 21992
144Y>YX/F/C/X/S 657 NO NO 21993
145Y>LN/D/N/H/FN 857 NO NO 21995
145Y>C/X/S 12 NO NO 21996
146H>Y/D/N 995 NO NO 21998
146H>L/P/R/X 71 NO NO 21999
146H>X/Q/HX 3106 NO NO 22000
147K>E/Q 61 NO NO 22001
147K>T/R/I 86 NO NO 22002
147K>KN/N 160 NO NO 22003
148N>H/Y/D 92 NO NO 22004
148N>S/T 818 NO NO 22005
148N>K 1115 NO NO 22006
149N>Y/H/D 45 NO NO 22007
149N>S/I/T 59 NO NO 22008
149N>K/X/NK 338 NO NO 22009
150K>E/Q 31 NO NO 22010
150K>T/I/R 932 NO NO 22011
150K>N 195 NO NO 22012
151S>C/X/G/R 120 NO NO 22013
151S>I/SX/N/SWI/S*LX/T 458 NO NO 22014
151S>R 56 NO NO 22015
152W>R/G 11102 NO NO 22016
152W>*/L/S 8259 NO NO 22017
152W>C/* 18575 NO NO 22018
153M>V/L 164 NO NO 22019
153M>K/R/X/T 6975 NO NO 22020
153M>I 1533 NO NO 22021
154E>K/Q 2169 NO NO 22022
154E>V/G/A 272 NO NO 22023
154E>D 35 NO NO 22024
155S>G/R 605 NO NO 22025
155S>N/T/I 424 NO NO 22026
155S>R 161 NO NO 22027
156E>Q/K 32596 NO NO 22028
156E>V/G/A 180 NO NO 22029
156E>D 543 NO NO 22030
157F>L/V 37 NO NO 22031
157F>C/S/Y 6926 NO NO 22032
157F>X/L 2144 NO NO 22033
158R>G 58 NO NO 22034
158R>I/K 36 NO NO 22035
158R>S 198 NO NO 22036
159V>X/I/F/L 44 NO NO 22037
159V>A/G/VINTTC 29 NO NO 22038
160Y>H/LD/N 10 NO NO 22040
161S>T/P/A 63 NO NO 22043
161S>F/Y 12 NO NO 22044
162S>G 19 NO NO 22046
162S>T/N/I 381 NO NO 22047
162S>R 21 NO NO 22048
163A>T/S 66 NO NO 22049
163A>E/V/G 211 NO NO 22050
164N>D/H/Y 57 NO NO 22052
164N>T/I/S 584 NO NO 22053
164N>X/K 243 NO NO 22054
165N>H/D 12 NO NO 22055
165N>K 59 NO NO 22057
166C>R 3 NO NO 22058
167T>S 6 NO NO 22061
167T>I/X/S/TX 59 NO NO 22062
168F>L 13 NO NO 22064
168F>S/Y 6 NO NO 22065
168F>L 12 NO NO 22066
169E>*/K 18 NO NO 22067
169E>A/G 3 NO NO 22068
169E>D 28 NO NO 22069
170Y>D/H 174 NO NO 22070
170Y>F 2 NO NO 22071
171V>L/F/I 149 NO NO 22073
171V>D/G/A 28 NO NO 22074
172S>T/P/A 305 NO NO 22076
172S>F/Y 32 NO NO 22077
173Q>K/E 929 NO NO 22079
173Q>P/R/L 36 NO NO 22080
173Q>H 199 NO NO 22081
174P>T/S 376 NO NO 22082
174P>PFLX/L/H/PX/PF/R 173 NO NO 22083
175F>I/L/V 48 NO NO 22085
175F>FLMDLEGKQGNFKN/C/FLGEC/S 58 NO NO 22086
175F>L 20 NO NO 22087
176L>I/F 4169 NO NO 22088
176L>R/P/H 23 NO NO 22089
177M>L/V 61 NO NO 22091
177M>K/T 248 NO NO 22092
177M>I 1158 NO NO 22093
178D>N/Y/H 3223 NO NO 22094
178D>G/V 352 NO NO 22095
178D>E 98 NO NO 22096
179L>F/I 282 NO NO 22097
179L>R/P 99 NO NO 22098
180E>K/Q 237 NO NO 22100
180E>A/G/V 841 NO NO 22101
180E>D 82 NO NO 22102
181G>R/* 619 NO NO 22103
181G>A/E/V/GAWL/X 2306 NO NO 22104
182K>Q/E 22 NO NO 22106
182K>R/I/T 444 NO NO 22107
182K>N 112 NO NO 22108
183Q>E/K 23 NO NO 22109
183Q>L/R/P 174 NO NO 22110
183Q>H 323 NO NO 22111
184G>C/S 613 NO NO 22112
184G>D/A/V 94 NO NO 22113
185N>Y/H/D 98 NO NO 22115
185N>S/I/T 294 NO NO 22116
185N>K 32 NO NO 22117
186F>V/L 20 NO NO 22118
186F>S/Y 144 NO NO 22119
186F>FX/FRQS/X/L 1047 NO NO 22120
187K>Q/E 12 NO NO 22121
187K>I/R 7 NO NO 22122
187K>N 11 NO NO 22123
188N>D/H/Y 34 NO NO 22124
188N>T/I/S 105 NO NO 22125
188N>K 63 NO NO 22126
189L>F/I/V 3932 NO NO 22127
189L>P 3 NO NO 22128
190R>G/W 42 NO NO 22130
190R>M/K 385 NO NO 22131
190R>S 19942 NO NO 22132
192F>I/L 4 NO NO 22136
192F>L 59 NO NO 22138
193V>L/M 301 NO NO 22139
194F>L 4 NO NO 22142
195K>R 1 NO NO 22146
195K>N 26 NO NO 22147
196N>D/Y/H 12 NO NO 22148
196N>T/S 7 NO NO 22149
197I>V 187 NO NO 22151
197I>N/T/S 40 NO NO 22152
198D>M/X 40 NO NO 22153
198D>Y/H/N 145 NO NO 22154
198D>A/G/V 387 NO NO 22155
198D>X/E 206 NO NO 22156
199G>S/C/R 20 NO NO 22157
199G>X/V/D 43 NO NO 22158
200Y>*/H 26 NO NO 22160
200Y>S/YX/C 46 NO NO 22161
201F>L 2 NO NO 22163
202K>T/R 15 NO NO 22167
202K>N 80 NO NO 22168
203I>V/L 75 NO NO 22169
203I>T 9 NO NO 22170
203I>M 192 NO NO 22171
204Y>H/X 45 NO NO 22172
204Y>C/F 5 NO NO 22173
205S>A/P 3 NO NO 22175
205S>F/C/Y 65 NO NO 22176
206K>R/M 18 NO NO 22179
206K>N 163 NO NO 22180
207H>N/Y 55 NO NO 22181
207H>L/R 58 NO NO 22182
207H>Q 105 NO NO 22183
208T>S/A 165 NO NO 22184
208T>M/K 181 NO NO 22185
209P>T/S 30 NO NO 22187
209P>L/H/R 769 NO NO 22188
210I>F/V/L 68 NO NO 22190
210I>S/N/T 688 NO NO 22191
211N>Y/H/D 160 NO NO 22193
211N>S/I/T 38 NO NO 22194
211N>K 161 NO NO 22195
212L>V 167 NO NO 22196
212L>S 16 NO NO 22197
212L>X/F 67 NO NO 22198
213V>M/L 1139 NO NO 22199
213V>A/VX/E/G 71 NO NO 22200
214R>G/X/S/C 63 NO NO 22202
214R>P/RAKKN/RKRI/RANRN/RQAS/RKFH/H/L/RQID 821 NO NO 22203
215D>N/H/AAGAAGY/AAGY/Y/AVGY/DRSN 2912 NO NO 22205
215D>DGRL/G/A/DTRS/V 6645 NO NO 22206
216L>DQMR/E/X 360 NO NO 22207
216L>X/V/F/I 1847 NO NO 22208
216L>P/H/R/X 6 NO NO 22209
217P>S/T 238 NO NO 22211
217P>R/H/L 33 NO NO 22212
218Q>K/*/E 53 NO NO 22214
218Q>R/P/QLIMX/L 80 NO NO 22215
218Q>H 395 NO NO 22216
219G>S/C 258 NO NO 22217
219G>V/D/GX/X 86 NO NO 22218
220F>V/L/I/*II 150 NO NO 22220
220F>S/Y 7 NO NO 22221
220F>L 109 NO NO 22222
221S>T/A/P 69 NO NO 22223
221S>L/W/X 2122 NO NO 22224
222A>X/T/S/P/VX 435 NO NO 22226
222A>V/G/AX/X 120709 NO NO 22227
223L>I 33 NO NO 22229
223L>*/S 3 NO NO 22230
223L>F 60 NO NO 22231
224E>Q/*/K 109 NO NO 22232
224E>V/G/A 17 NO NO 22233
224E>D 57 NO NO 22234
225P>S/A 14 NO NO 22235
225P>L/R/Q 14 NO NO 22236
226L>M/V 76 NO NO 22238
226L>S/W 9 NO NO 22239
226L>F 75 NO NO 22240
227V>L/X/I 343 NO NO 22241
227V>G/A 79 NO NO 22242
228D>N/Y/H 278 NO NO 22244
228D>G/V/A/DX 22 NO NO 22245
228D>E 115 NO NO 22246
229L>*/S 7 NO NO 22248
229L>F 167 NO NO 22249
230P>T/A/S 16 NO NO 22250
230P>L/Q 23 NO NO 22251
231I>V/L 54 NO NO 22253
231I>T/R/X/K 31 NO NO 22254
231I>M 6023 NO NO 22255
232G>X/C/R/S 73 NO NO 22256
232G>A/D/V 82 NO NO 22257
233I>L/V 974 NO NO 22259
233I>T/N/S 7 NO NO 22260
234N>M/X 46 NO NO 22261
234N>D/H 26 NO NO 22262
234N>T 26 NO NO 22263
234N>K 2023 NO NO 22264
235I>F/V 15 NO NO 22265
235I>T 33 NO NO 22266
236T>S 3 NO NO 22268
236T>S/I 4 NO NO 22269
237R>M/K 183 NO NO 22272
237R>S 97 NO NO 22273
238F>L 8 NO NO 22274
239Q>K 26 NO NO 22277
239Q>L/R/P 48 NO NO 22278
239Q>H 27 NO NO 22279
240T>A/S/P 6689 NO NO 22280
240T>I/N/S/TLH/X 653 NO NO 22281
241L>V/I 77 NO NO 22283
241L>S 9 NO NO 22284
241L>F 54 NO NO 22285
242L>V/F/I 193 NO NO 22286
242L>LAP/P/R/H 44 NO NO 22287
243A>S/P/T 693 NO NO 22289
243A>X/V/G/D 263 NO NO 22290
244L>V 31 NO NO 22292
244L>*/S 126 NO NO 22293
244L>F 71 NO NO 22294
245H>N/Y/HHGD 1376 NO NO 22295
245H>L/P/R 157 NO NO 22296
246R>RDSWG/X/G/* 696 NO NO 22298
246R>K/I/T 311 NO NO 22299
246R>S 86 NO NO 22300
247S>G/R 51 NO NO 22301
247S>SSSLT/N/I 89 NO NO 22302
247S>R 64 NO NO 22303
248Y>H/N/FRRGRQGD/D/SRWESVH 160 NO NO 22304
248Y>C/YPVG/F/S 50 NO NO 22305
249L>V 88 NO NO 22307
249L>W/S 493 NO NO 22308
249L>F 66 NO NO 22309
250T>S/P/A 31 NO NO 22310
250T>N/S/I 191 NO NO 22311
251P>S/T 607 NO NO 22313
251P>H/L 608 NO NO 22314
252G>C/S/R 133 NO NO 22316
252G>V/D 450 NO NO 22317
253D>N/Y/H 319 NO NO 22319
253D>G/DS/A/V 25366 NO NO 22320
253D>E 97 NO NO 22321
254S>A/P/SSSGWTA 18 NO NO 22322
254S>Y/C/F 1703 NO NO 22323
255S>P/A/T 46 NO NO 22325
255S>C/F/Y/SSGWTAG 2040 NO NO 22326
256S>A/SGWT/T/P 388 NO NO 22328
256S>L/* 1926 NO NO 22329
257G>C/R/S 356 NO NO 22331
257G>D/V/A 686 NO NO 22332
258W>R/G 132 NO NO 22334
258W>S/*/L 2359 NO NO 22335
258W>C 111 NO NO 22336
259T>TX/A/TAAS/P/S 128 NO NO 22337
259T>I/K/R 236 NO NO 22338
260A>T/S 134 NO NO 22340
260A>D/G/V 128 NO NO 22341
261G>S/C/R 932 NO NO 22343
261G>D/A/V 739 NO NO 22344
262A>S/P/T/DX/VX 9384 NO NO 22346
262A>V/D/G 226 NO NO 22347
263A>T/S/P 421 NO NO 22349
263A>E/V/X 165 NO NO 22350
264A>T/VTSP/S 82 NO NO 22352
264A>AYY/X/V/D 95 NO NO 22353
265Y>H/N/D 14 NO NO 22355
265Y>F/C 29 NO NO 22356
266Y>N/H 8 NO NO 22358
266Y>F/S/C 24 NO NO 22359
267V>L/M 156 NO NO 22361
267V>G 8 NO NO 22362
268G>S/C 19 NO NO 22364
268G>V/D 11 NO NO 22365
269Y>*/H/N 22 NO NO 22367
269Y>C/F 5 NO NO 22368
270L>V/F/X/I 21 NO NO 22370
270L>P 6 NO NO 22371
271Q>*/K/E 57 NO NO 22373
271Q>R/QX/P/L 55 NO NO 22374
272P>T/S 130 NO NO 22376
272P>L/R/H 7074 NO NO 22377
273R>W/G 11 NO NO 22379
273R>K/M/T 119 NO NO 22380
273R>X/S 238 NO NO 22381
274T>A 8 NO NO 22382
274T>X/TX/S/I/N 195 NO NO 22383
275F>L/V 11 NO NO 22385
275F>Y/S 7 NO NO 22386
275F>L 43 NO NO 22387
276L>V/X/I 5911 NO NO 22388
276L>Q/R/P 15 NO NO 22389
277L>V 203 NO NO 22391
277L>F 18 NO NO 22393
278K>E/K*/Q 17 NO NO 22394
278K>R/I 69 NO NO 22395
278K>N 68 NO NO 22396
279Y>H/N 15 NO NO 22397
279Y>F 15 NO NO 22398
280N>D/Y 31 NO NO 22400
280N>I/S 34 NO NO 22401
281E>K/*/X/Q/EX 205 NO NO 22403
281E>G/V/A 91 NO NO 22404
281E>D 20 NO NO 22405
282N>D/Y/H 31 NO NO 22406
282N>T/S/I 20 NO NO 22407
282N>K 148 NO NO 22408
283G>R/* 10 NO NO 22409
283G>V/E 8 NO NO 22410
284T>A/X 37 NO NO 22412
284T>I/N 1219 NO NO 22413
285I>L/V/X 6 NO NO 22415
285I>M 74 NO NO 22417
286T>A/P/S 12 NO NO 22418
286T>I/K 185 NO NO 22419
287D>VX/H/N 35 NO NO 22421
287D>G 192 NO NO 22422
287D>X/E 62 NO NO 22423
288A>T/S 17 NO NO 22424
288A>V/D 53 NO NO 22425
289V>I/L 496 NO NO 22427
289V>A/G 6 NO NO 22428
290D>H/N 11 NO NO 22430
290D>V/G 8 NO NO 22431
290D>DX/E 3167 NO NO 22432
291C>R/S/G 9 NO NO 22433
291C>F/S/Y 6 NO NO 22434
292A>T/S/P 306 NO NO 22436
292A>E/G/V 35 NO NO 22437
293L>I/X/F/V 54 NO NO 22439
293L>H/P 7 NO NO 22440
294D>N/AALSETN/H 38 NO NO 22442
294D>G/A/X 10 NO NO 22443
294D>E 14981 NO NO 22444
295P>H/L/X 7 NO NO 22446
296L>I 13 NO NO 22448
296L>H 4 NO NO 22449
297S>T/P/A 14 NO NO 22451
297S>L 41 NO NO 22452
298E>K/Q/EX 20 NO NO 22454
298E>G/A 6 NO NO 22455
299T>A/X 23 NO NO 22457
299T>I/X/K/TX 915 NO NO 22458
300K>Q 6 NO NO 22460
300K>R/T/M 56 NO NO 22461
301C>F/X 4 NO NO 22464
302T>A/P 4 NO NO 22466
302T>M/K 13 NO NO 22467
304K>LX/F/X 206 NO NO 22471
304K>E/Q 10 NO NO 22472
304K>T/R 14 NO NO 22473
304K>N 94 NO NO 22474
305S>A/T 14 NO NO 22475
305S>Y/C/F 10 NO NO 22476
306F>I/L/V 190 NO NO 22478
306F>C/S 14 NO NO 22479
306F>L 2805 NO NO 22480
307T>A/S 46 NO NO 22481
307T>I/S/N 1285 NO NO 22482
308V>I/L 1194 NO NO 22484
308V>A/G/E 9 NO NO 22485
309E>K/Q/EX/X 604 NO NO 22487
309E>A/V/G 47 NO NO 22488
309E>D 44 NO NO 22489
310K>E/* 4 NO NO 22490
310K>T/R/KX/I 24 NO NO 22491
311G>N/X 63 NO NO 22492
311G>R/* 10 NO NO 22493
311G>X/E/V 14 NO NO 22494
312I>F/V/L 62 NO NO 22496
312I>T 9 NO NO 22497
312I>M 2189 NO NO 22498
313Y>H/X/N 10 NO NO 22499
313Y>S/F 10 NO NO 22500
314Q>X/QX/*/K 359 NO NO 22502
314Q>P/R/L 25 NO NO 22503
314Q>H 30 NO NO 22504
315T>N/I 32 NO NO 22506
316S>P/A/T 11 NO NO 22508
316S>Y/C/F 11 NO NO 22509
317N>D 3 NO NO 22511
317N>T/S 24 NO NO 22512
318F>SX/L/I 16 NO NO 22514
318F>C/S/Y 27 NO NO 22515
318F>L 189 NO NO 22516
319R>G 4 NO NO 22517
319R>I/RX/T 9 NO NO 22518
320V>I/L/F 109 NO NO 22520
320V>X/A/G 139 NO NO 22521
321Q>X/*/K/E 139 NO NO 22523
321Q>R/L 61 NO NO 22524
321Q>H 1054 NO NO 22525
322P>A/S/T 105 NO NO 22526
322P>X/L 7 NO NO 22527
323T>S/A/P 48 NO NO 22529
323T>X/TL/R/K/I 768 NO NO 22530
324E>K/Q 97 NO NO 22532
324E>A/G/V 42 NO NO 22533
324E>D 182 NO NO 22534
325S>A 5 NO NO 22535
325S>F/SX/Y 16 NO NO 22536
326I>IX/L/V 29 NO NO 22538
326I>T 1 NO NO 22539
327V>F/I 886 NO NO 22541
327V>D/A/G 4 NO NO 22542
328R>G 3 NO NO 22544
328R>I 1 NO NO 22545
329F>V/L 10 NO NO 22547
329F>S 2 NO NO 22548
329F>L 98 NO NO 22549
330P>S/A/T 636 YES NO 22550
330P>H/L 76 YES NO 22551
331N>D 3 YES NO 22553
331N>S/T 33 YES NO 22554
332I>V 24 YES NO 22556
332I>T 11 YES NO 22557
333T>S/A 4 YES NO 22559
333T>TX/K/X/I 14 YES NO 22560
334N>Y/H/D 22 YES NO 22562
334N>S 8 YES NO 22563
334N>K 148 YES NO 22564
335L>V 9 YES NO 22565
335L>S 4 YES NO 22566
335L>F 205 YES NO 22567
336C>R 3 YES NO 22568
337P>T/S 70 YES NO 22571
337P>L/R/X/H 29 YES NO 22572
338F>L 61 YES NO 22574
338F>Y/S 2 YES NO 22575
338F>L 217 YES NO 22576
339G>EX/S/C 82 YES NO 22577
339G>V/D 121 YES NO 22578
340E>Q/K 16 YES NO 22580
340E>A/G 23 YES NO 22581
340E>D 59 YES NO 22582
341V>I/X/VX/F 72 YES NO 22583
342F>I/L 12 YES NO 22586
342F>C 2 YES NO 22587
343N>K 1375 YES NO 22591
344A>S/T 276 YES NO 22592
344A>D/V 33 YES NO 22593
345T>S 10 YES NO 22595
345T>N/S 2 YES NO 22596
346R>G 34 YES NO 22598
346R>I/K/T 1041 YES NO 22599
346R>S 720 YES NO 22600
347F>I 2 YES NO 22601
347F>L 21 YES NO 22603
348A>T/S/P 461 YES NO 22604
348A>E/G/V 20 YES NO 22605
349S>P/A/T 32 YES NO 22607
349S>Y/C 3 YES NO 22608
350V>I/X/VX 3 YES NO 22610
350V>A 1 YES NO 22611
351Y>H 8 YES NO 22613
351Y>C/X/F 34 YES NO 22614
352A>S/T 311 YES NO 22616
352A>V/D/G 50 YES NO 22617
353W>L 4 YES NO 22620
353W>C/* 3 YES NO 22621
354N>D/Y/H 250 YES NO 22622
354N>T/S/I/X 57 YES NO 22623
354N>K 2438 YES NO 22624
356K>E/* 8 YES NO 22628
356K>T/M/R 135 YES NO 22629
356K>N/KR 123 YES NO 22630
357R>*/G 12 YES NO 22631
357R>T/K/I 943 YES NO 22632
357R>RIS/S 33 YES NO 22633
358I>L/F/V 20 YES NO 22634
358I>T/N 8 YES NO 22635
358I>M 387 YES NO 22636
359S>C/G/R 30 YES NO 22637
359S>I/T/N 279 YES NO 22638
359S>R 45 YES NO 22639
360N>Y 8 YES NO 22640
360N>S/I 9 YES NO 22641
361C>K/X 99 YES NO 22642
361C>G/S 441 YES NO 22643
361C>F/S/Y 457 YES NO 22644
362V>X/I/F/L 121 YES NO 22646
362V>A/G 7 YES NO 22647
363A>T/S 11 YES NO 22649
363A>V/G/D 19 YES NO 22650
364D>H/Y/N/DY 12 YES NO 22652
364D>E 52 YES NO 22654
365Y>H/D 10 YES NO 22655
365Y>S 7 YES NO 22656
366S>A/P 10 YES NO 22658
366S>F/Y 9 YES NO 22659
367V>I/L/F 2102 YES NO 22661
367V>A/G 100 YES NO 22662
368L>I 160 YES NO 22664
368L>R/P 4 YES NO 22665
369Y>D/H 24 YES NO 22667
369Y>F/C 15 YES NO 22668
370N>H/D 58 YES NO 22670
370N>I/S 81 YES NO 22671
370N>K 196 YES NO 22672
371S>T/A/P 115 YES NO 22673
371S>F/Y 21 YES NO 22674
372A>P/AS/S/T 33 YES NO 22676
372A>E/V/G 90 YES NO 22677
373S>A/P 117 YES NO 22679
373S>*/L 166 YES NO 22680
374F>L/V/I 17 YES NO 22682
374F>Y/C/S 10 YES NO 22683
374F>L 274 YES NO 22684
375S>A/P/T 25 YES NO 22685
375S>F 16 YES NO 22686
376T>S 11 YES NO 22688
376T>N/I/S 139 YES NO 22689
377F>L/I 9 YES NO 22691
377F>S 8 YES NO 22692
377F>L 182 YES NO 22693
378K>Q/E 3 YES NO 22694
378K>R/M 12 YES NO 22695
378K>N 109 YES NO 22696
379C>G/S 7 YES NO 22697
379C>F/Y/CX 8 YES NO 22698
379C>W 25 YES NO 22699
380Y>N 3 YES NO 22700
380Y>C/F 9 YES NO 22701
381G>R 16 YES NO 22703
381G>A/E 6 YES NO 22704
382V>L/M 594 YES NO 22706
382V>E/G/A 11 YES NO 22707
383S>A 11 YES NO 22709
383S>F/Y 7 YES NO 22710
384P>A/S/T 512 YES NO 22712
384P>H/R/L 1178 YES NO 22713
385T>S/A 4 YES NO 22715
385T>I/N 772 YES NO 22716
386K>R/KL 4 YES NO 22719
387L>F 1 YES NO 22723
388N>Y/D 24 YES NO 22724
388N>S/T 5 YES NO 22725
388N>K 54 YES NO 22726
389D>N/Y/H 10 YES NO 22727
389D>G/A 12 YES NO 22728
389D>E 243 YES NO 22729
390L>V/F/I 55 YES NO 22730
390L>P 2 YES NO 22731
391C>S/CFT 4 YES NO 22734
392F>L/V 6 YES NO 22736
392F>S 7 YES NO 22737
393T>P/A 6 YES NO 22739
393T>I/N 14 YES NO 22740
394N>Y/H/D 59 YES NO 22742
394N>S/I/T 54 YES NO 22743
394N>K 99 YES NO 22744
395V>I/L/F 27 YES NO 22745
395V>A 3 YES NO 22746
396Y>H/N 3 YES NO 22748
396Y>F 13 YES NO 22749
397A>S 5 YES NO 22751
397A>V 6 YES NO 22752
398D>Y 1 YES NO 22754
399S>P 3 YES NO 22757
400F>L 2 YES NO 22760
400F>L 26 YES NO 22762
401V>I/L 38 YES NO 22763
401V>A 1 YES NO 22764
402I>V/L 60 YES NO 22766
402I>S 1 YES NO 22767
403R>G 4 YES NO 22769
403R>K 183 YES NO 22770
403R>X/S 64 YES NO 22771
404G>C/R/S 39 YES NO 22772
405D>N/H/Y 50 YES NO 22775
405D>G/A 15 YES NO 22776
405D>E 176 YES NO 22777
406E>K/Q 159 YES NO 22778
406E>V 2 YES NO 22779
406E>X/D 45 YES NO 22780
407V>I 40 YES NO 22781
407V>A 3 YES NO 22782
408R>G/* 254 YES NO 22784
408R>T/K/I 347 YES NO 22785
408R>S 43 YES NO 22786
409Q>K/QX/E 5 YES NO 22787
409Q>L 2 YES NO 22788
409Q>H 27 YES NO 22789
410I>L/V/F 66 YES NO 22790
410I>N 3 YES NO 22791
411A>S/P/T 141 YES NO 22793
411A>V/D 15 YES NO 22794
412P>T 2 YES NO 22796
412P>L/Q 15 YES NO 22797
413G>W/R 59 YES NO 22799
413G>V/E/A 26 YES NO 22800
414Q>K/*/X/QX 1004 YES NO 22802
414Q>R/L/P 291 YES NO 22803
414Q>H 171 YES NO 22804
415T>S/A 30 YES NO 22805
415T>N/S/I 53 YES NO 22806
416G>*/R 2 YES NO 22808
417K>E 4 YES YES 22811
417K>T/M/R/X 18505 YES YES 22812
417K>N 6648 YES YES 22813
418I>V/X 11 YES NO 22814
419A>S/X/T 84 YES NO 22817
419A>V 7 YES NO 22818
420D>Y/N 25 YES NO 22820
420D>A/G 6 YES NO 22821
421Y>F 5 YES NO 22824
424K>N 247 YES NO 22834
425L>V 77 YES NO 22835
425L>S 2 YES NO 22836
426P>S/T 28 YES NO 22838
427D>N/H/Y 927 YES NO 22841
427D>V/G/A 57 YES NO 22842
427D>E 671 YES NO 22843
428D>Y/H 11 YES NO 22844
428D>DX/A/G 28 YES NO 22845
428D>E 69 YES NO 22846
429F>L 2 YES NO 22847
429F>S 3 YES NO 22848
430T>S/A 7 YES NO 22850
430T>I 72 YES NO 22851
431G>C 4 YES NO 22853
431G>V 4 YES NO 22854
432C>F 2 YES NO 22857
433V>F/I 24 YES NO 22859
433V>G 1 YES NO 22860
434I>V/L 108 YES NO 22862
434I>K/T 5 YES NO 22863
434I>M 3 YES NO 22864
435A>S/T 59 YES NO 22865
436W>L 4 YES NO 22869
436W>C 1 YES NO 22870
437N>I/S 3 YES NO 22872
438S>T/ST/A 8 YES NO 22874
438S>F/Y 2 YES NO 22875
439N>IY/Y 4 YES NO 22877
439N>T/S/I 7 YES NO 22878
439N>K 18792 YES NO 22879
440N>D/Y/H 43 YES NO 22880
440N>T/S/I/X 392 YES NO 22881
440N>K 2018 YES NO 22882
441L>F/V/I 57 YES NO 22883
441L>R/H 42 YES NO 22884
442D>N/Y 14 YES NO 22886
442D>V 16 YES NO 22887
442D>E 125 YES NO 22888
443S>A/T 14 YES NO 22889
443S>C/Y/F 25 YES NO 22890
444K>*/Q/E 78 YES NO 22892
444K>R/M 128 YES NO 22893
444K>N 320 YES NO 22894
445V>I/L/F 72 YES NO 22895
445V>A/D/G 93 YES NO 22896
446G>C/R/S 74 YES YES 22898
446G>D/V/A 585 YES YES 22899
447G>S/R/C 30 YES NO 22901
447G>D/V 29 YES NO 22902
448N>D/Y 196 YES NO 22904
448N>T/S 50 YES NO 22905
448N>K 232 YES NO 22906
449Y>N/D/H 139 YES YES 22907
449Y>F/C/S 200 YES YES 22908
450N>H/Y/D 19 YES NO 22910
450N>S/I 10 YES NO 22911
450N>K 996 YES NO 22912
451Y>H 23 YES NO 22913
451Y>YX/C/X 5 YES NO 22914
452L>V/M/X 644 YES NO 22916
452L>R/P/Q 66593 YES NO 22917
453Y>H 4 YES YES 22919
453Y>F 717 YES YES 22920
454R>K/T 4 YES NO 22923
455L>M/X/V 66 YES YES 22925
455L>S 10 YES YES 22926
455L>LX/F 533 YES YES 22927
456F>I/L/V 23 YES YES 22928
456F>Y 3 YES YES 22929
456F>L 20 YES YES 22930
457R>K/M/T 9 YES NO 22932
457R>S/RHYKYF 180 YES NO 22933
458K>Q/E 6 YES NO 22934
458K>R/T 14 YES NO 22935
458K>N 150 YES NO 22936
459S>P 5 YES NO 22937
459S>F/Y 160 YES NO 22938
460N>D/Y/H 5 YES NO 22940
460N>T/I/S 70 YES NO 22941
460N>K 92 YES NO 22942
461L>I/F 11 YES NO 22943
461L>H 4 YES NO 22944
462K>E/Q 8 YES NO 22946
462K>T/R/I 23 YES NO 22947
462K>N 42 YES NO 22948
463P>S/LX/A 98 YES NO 22949
463P>H/PX/L 13 YES NO 22950
464F>I/L 21 YES NO 22952
464F>S 2 YES NO 22953
464F>L 21 YES NO 22954
465E>Q/K/* 11 YES NO 22955
465E>G/V 21 YES NO 22956
465E>D 179 YES NO 22957
466R>K/I 14 YES NO 22959
466R>S 30 YES NO 22960
467D>N/Y 6 YES NO 22961
467D>V 3 YES NO 22962
467D>E 144 YES NO 22963
468I>F/V/IX/L 119 YES NO 22964
468I>T/IX/S 41 YES NO 22965
468I>M 52 YES NO 22966
469S>A/P/T 8 YES NO 22967
469S>L 9 YES NO 22968
470T>S/A 19 YES NO 22970
470T>I/N 250 YES NO 22971
471E>EX/Q/K 240 YES NO 22973
471E>V/G/A 89 YES NO 22974
471E>D 67 YES NO 22975
472I>L/V 39 YES NO 22976
472I>T/S 19 YES NO 22977
473Y>H/D 7 YES NO 22979
473Y>C/F 19 YES NO 22980
474Q>E/* 11 YES NO 22982
474Q>R 6 YES NO 22983
474Q>H 165 YES NO 22984
475A>T/X/P/S 168 YES YES 22985
475A>V/G 445 YES YES 22986
476G>S/C 208 YES NO 22988
476G>V/D/A 63 YES NO 22989
477S>G/R/C 130 YES NO 22991
477S>T/N/I 42031 YES NO 22992
477S>R 1725 YES NO 22993
478T>S/X/A 13 YES NO 22994
478T>R/K/I 48435 YES NO 22995
479P>T/S 398 YES NO 22997
479P>L/H 78 YES NO 22998
480C>S 5 YES NO 23000
481N>Y/D 19 YES NO 23003
481N>I/S/T 39 YES NO 23004
481N>K 349 YES NO 23005
482G>R/S 22 YES NO 23006
482G>D/V/A 15 YES NO 23007
483V>F/L/VX/I 456 YES NO 23009
483V>G/D/A 138 YES NO 23010
484E>Q/K 62925 YES NO 23012
484E>A/V/G 80 YES NO 23013
484E>D 209 YES NO 23014
485G>S/R/VX/C 55 YES NO 23015
485G>A/D/V/GX/X 118 YES NO 23016
486F>L/I 37 YES YES 23018
486F>Y/S 14 YES YES 23019
486F>L 180 YES YES 23020
487N>H/D 9 YES YES 23021
487N>T/S 5 YES YES 23022
488C>R/S/G 7 YES NO 23024
488C>F 3 YES NO 23025
488C>W 41 YES NO 23026
489Y>H/N 22 YES YES 23027
489Y>C/S/F 7 YES YES 23028
490F>V/L/I 429 YES NO 23030
490F>S/Y 3136 YES NO 23031
490F>L 315 YES NO 23032
491P>T/S/A 12 YES NO 23033
491P>L/R 12 YES NO 23034
492L>I 107 YES NO 23036
492L>S 2 YES NO 23037
493Q>*/K/E 97 YES YES 23039
493Q>P/R/L 150 YES YES 23040
493Q>H 108 YES YES 23041
494S>A/P/T 6054 YES NO 23042
494S>*/L 61 YES NO 23043
495Y>N/D/H 12 YES NO 23045
495Y>F/S/C 4 YES NO 23046
496G>S/R 169 YES YES 23048
496G>D/V 27 YES YES 23049
498Q>X/K/* 15 YES YES 23054
498Q>L/R 11 YES YES 23055
498Q>H 39 YES YES 23056
499P>T/S 37 YES NO 23057
499P>L/R/H 54 YES NO 23058
500T>S/P/A 18 YES YES 23060
500T>N/T*SSPWX/I 7 YES YES 23061
501N>Y/H/D 653267 YES YES 23063
501N>S/I/T 2317 YES YES 23064
501N>K/NPFL 98 YES YES 23065
502G>S/C 8 YES YES 23066
502G>D/V 6 YES YES 23067
503V>I/L/F 214 YES NO 23069
503V>A/G 17 YES NO 23070
504G>S/R/C 33 YES NO 23072
504G>V/D 30 YES NO 23073
505Y>D/H/X 62 YES YES 23075
505Y>F/C 22 YES YES 23076
506Q>K/* 14 YES NO 23078
506Q>L 3 YES NO 23079
507P>S/A/T 44 YES NO 23081
508Y>H 198 YES NO 23084
508Y>C/F 41 YES NO 23085
509R>K/X 5 YES NO 23088
509R>S 12 YES NO 23089
510V>L/I/X 12 YES NO 23090
510V>E/A 5 YES NO 23091
511V>I/L 16 YES NO 23093
511V>E 3 YES NO 23094
512V>L/I 13 YES NO 23096
512V>A 4 YES NO 23097
513L>F/I/X 49 YES NO 23099
513L>P 5 YES NO 23100
514S>X/T 6 YES NO 23102
514S>X/Y/SX/C/F 112 YES NO 23103
515F>V/L 7 YES NO 23105
515F>C 3 YES NO 23106
515F>L 22 YES NO 23107
516E>Q/* 167 YES NO 23108
516E>V/G 9 YES NO 23109
517L>V/F/I 139 YES NO 23111
517L>R/H/P 23 YES NO 23112
518L>V/I 980 YES NO 23114
518L>R/Q/P 26 YES NO 23115
519H>D/N/Y 49 YES NO 23117
519H>L/P/R/X 110 YES NO 23118
519H>Q 83 YES NO 23119
520A>S/T/P 2551 YES NO 23120
520A>E/V 162 YES NO 23121
521P>S/A/T 128 YES NO 23123
521P>R/L 58 YES NO 23124
522A>T/S/P 2306 NO NO 23126
522A>G/V/E 592 NO NO 23127
523T>A/S 26 NO NO 23129
523T>N/I 44 NO NO 23130
524V>F/X/I 9 NO NO 23132
524V>A 2 NO NO 23133
525C>R 2 NO NO 23135
525C>F 1 NO NO 23136
525C>W 20 NO NO 23137
526G>R 1 NO NO 23138
527P>T/PKKS/S 10 NO NO 23141
527P>L 2 NO NO 23142
528K>R/I 21 NO NO 23145
529K>E/Q 37 NO NO 23147
529K>T/M/R 100 NO NO 23148
529K>N 54 NO NO 23149
530S>P 2 NO NO 23150
530S>F 2 NO NO 23151
531T>S 3 NO NO 23153
532N>D/TX/Y/H 13 NO NO 23156
532N>T/I/S 30 NO NO 23157
532N>K 37 NO NO 23158
533L>M 157 NO NO 23159
533L>F 22 NO NO 23161
534V>I/F/L 68 NO NO 23162
534V>A 2 NO NO 23163
535K>R/T 27 NO NO 23166
536N>H/D 10 NO NO 23168
536N>S/T 25 NO NO 23169
536N>K/NX 580 NO NO 23170
537K>E 1 NO NO 23171
537K>T/R/I 34 NO NO 23172
537K>N 44 NO NO 23173
539V>L/I 35 NO NO 23177
539V>A 3 NO NO 23178
540N>D/H/Y 52 NO NO 23180
540N>T/I/S 591 NO NO 23181
540N>K 125 NO NO 23182
541F>C 1 NO NO 23184
541F>L 1483 NO NO 23185
542N>D 13 NO NO 23186
542N>K 435 NO NO 23188
543F>L/V/I 60 NO NO 23189
543F>S 2 NO NO 23190
543F>FX/L 4753 NO NO 23191
544N>D 1 NO NO 23192
544N>S 4 NO NO 23193
545G>S/C 3 NO NO 23195
546L>V 269 NO NO 23198
547T>S/A 30 NO NO 23201
547T>K/I 1256 NO NO 23202
548G>S 6 NO NO 23204
548G>V/D 3 NO NO 23205
549T>A/S 116 NO NO 23207
549T>I 576 NO NO 23208
550G>C 4 NO NO 23210
551V>F/VX/I 63 NO NO 23213
552L>I/V/F 108 NO NO 23216
553T>A 14 NO NO 23219
553T>S/I/N 252 NO NO 23220
554E>K/Q 126 NO NO 23222
554E>A/V/G 50 NO NO 23223
554E>D 308 NO NO 23224
555S>P/T 2 NO NO 23225
555S>C/F 2 NO NO 23226
556N>D/Y 26 NO NO 23228
556N>T/S/X 24 NO NO 23229
557K>NX/K/X 1132 NO NO 23230
557K>R/I 3 NO NO 23232
558K>Q/*/E 20 NO NO 23234
558K>X/R/M 41 NO NO 23235
558K>N 1576 NO NO 23236
559F>I 2 NO NO 23237
559F>L 66 NO NO 23239
560L>M 40 NO NO 23240
560L>Q/R 28 NO NO 23241
561P>T/S 136 NO NO 23243
561P>L/PX/H 30 NO NO 23244
562F>V 2 NO NO 23246
562F>X/S 3 NO NO 23247
564Q>*/E 10 NO NO 23252
564Q>R/L 18 NO NO 23253
564Q>H 62 NO NO 23254
565F>L/V/I 504 NO NO 23255
565F>S 7 NO NO 23256
565F>L 77 NO NO 23257
566G>S 33 NO NO 23258
566G>A 1 NO NO 23259
567R>G 2 NO NO 23261
567R>K/I/T 96 NO NO 23262
567R>S 104 NO NO 23263
568D>N/Y 28 NO NO 23264
568D>G 54 NO NO 23265
568D>E 186 NO NO 23266
569I>F/V/L 242 NO NO 23267
569I>S/N/T 59 NO NO 23268
569I>M 50 NO NO 23269
570A>P/S/T 231 NO NO 23270
570A>D/V/G 622888 NO NO 23271
571D>H/Y/X 9 NO NO 23273
571D>G 5 NO NO 23274
571D>E 195 NO NO 23275
572T>S/A 19 NO NO 23276
572T>S/I/N 4013 NO NO 23277
573T>A 5 NO NO 23279
573T>N/I 471 NO NO 23280
574D>N/Y/H 583 NO NO 23282
574D>V 2 NO NO 23283
575A>X/T/S 575 NO NO 23285
575A>G/V 6 NO NO 23286
576V>L/F/I 11 NO NO 23288
576V>A 4 NO NO 23289
577R>C 9 NO NO 23291
577R>L/H 8 NO NO 23292
578D>Y 2 NO NO 23294
578D>G 1 NO NO 23295
578D>E 740 NO NO 23296
579P>T/S 20 NO NO 23297
579P>L/Q 5 NO NO 23298
580Q>K/QX/E 19 NO NO 23300
580Q>R/L 19 NO NO 23301
580Q>H 119 NO NO 23302
581T>X/S 7 NO NO 23303
581T>I 2 NO NO 23304
582L>F 39 NO NO 23306
583E>*/K/Q 256 NO NO 23309
583E>V/G/A 69 NO NO 23310
583E>D 4888 NO NO 23311
584I>V/L 72 NO NO 23312
584I>T 2 NO NO 23313
585L>F/I/V 361 NO NO 23315
585L>R 1 NO NO 23316
586D>H/N 6 NO NO 23318
586D>A/G 4 NO NO 23319
586D>E 237 NO NO 23320
587I>V/L 17 NO NO 23321
587I>T 1 NO NO 23322
588T>S/A 173 NO NO 23324
588T>R/K/I 75 NO NO 23325
589P>S 45 NO NO 23327
589P>Q 3 NO NO 23328
591S>A/P 30 NO NO 23333
591S>Y/F/SX 49 NO NO 23334
592F>L 6 NO NO 23336
592F>S 4 NO NO 23337
592F>L 17 NO NO 23338
593G>C/S 10 NO NO 23339
593G>V 2 NO NO 23340
594G>C/S 32 NO NO 23342
594G>D/V 15 NO NO 23343
595V>I 32 NO NO 23345
595V>A 3 NO NO 23346
596S>R/C/G 13 NO NO 23348
596S>N/I 21 NO NO 23349
596S>R 24 NO NO 23350
597V>I/L 17 NO NO 23351
597V>A 2 NO NO 23352
598I>V/L 44 NO NO 23354
599T>I 6 NO NO 23358
600P>T/S/A 5 NO NO 23360
600P>L 10 NO NO 23361
602T>A/VX 4 NO NO 23366
602T>I/K 5 NO NO 23367
603N>H/Y/D 33 NO NO 23369
603N>I/S/T 40 NO NO 23370
603N>K/NX 962 NO NO 23371
604T>S/A/X 202 NO NO 23372
604T>N/I 153 NO NO 23373
605S>A/T 2 NO NO 23375
605S>C/X/F 7 NO NO 23376
606N>D/Y 22 NO NO 23378
606N>S/X 33 NO NO 23379
606N>K 2816 NO NO 23380
607Q>E/K/* 24 NO NO 23381
607Q>L/R 45 NO NO 23382
607Q>H 167 NO NO 23383
608V>I/F 74 NO NO 23384
609A>S 1 NO NO 23387
609A>D/V 3 NO NO 23388
610V>F/I 20 NO NO 23390
611L>LX/F 26 NO NO 23393
612Y>H 2 NO NO 23396
612Y>F 39 NO NO 23397
613Q>E/*/K 15 NO NO 23399
613Q>L/R 19 NO NO 23400
613Q>H 10297 NO NO 23401
614D>X/N 160 NO NO 23402
614D>G/A 1272331 NO NO 23403
614D>E 37 NO NO 23404
615V>I/F/L 298 NO NO 23405
615V>A/D 39 NO NO 23406
616N>D 2 NO NO 23408
616N>T/S/I 321 NO NO 23409
616N>K 284 NO NO 23410
617C>R/G 10 NO NO 23411
618T>S/A 80 NO NO 23414
618T>R/K/X/I 437 NO NO 23415
619E>Q/K 141 NO NO 23417
619E>A/V/G 14 NO NO 23418
619E>D 462 NO NO 23419
620V>I/F/L 36 NO NO 23420
620V>G/D 2 NO NO 23421
621P>T/S/A 178 NO NO 23423
621P>L/R/H 39 NO NO 23424
622V>I/L/F 4384 NO NO 23426
622V>A/G 140 NO NO 23427
623A>T/S 421 NO NO 23429
623A>D/V 268 NO NO 23430
624I>L/V 9 NO NO 23432
624I>T 5 NO NO 23433
624I>M 67 NO NO 23434
625H>Y/N 128 NO NO 23435
625H>R/P/L 38 NO NO 23436
625H>Q 36 NO NO 23437
626A>T/S 1527 NO NO 23438
626A>V/E 165 NO NO 23439
627D>H/Y/N 232 NO NO 23441
627D>A/DS/V/G 529 NO NO 23442
627D>E 488 NO NO 23443
628Q>K/E 145 NO NO 23444
628Q>L/R 18 NO NO 23445
628Q>H 16 NO NO 23446
629L>V/I/F 66 NO NO 23447
630T>P/A/S 6 NO NO 23450
630T>N/I 20 NO NO 23451
631P>T/S 510 NO NO 23453
631P>L/H 52 NO NO 23454
632T>S/P/A 3 NO NO 23456
632T>S/N/I 377 NO NO 23457
634R>C 1 NO NO 23462
634R>L/H 31 NO NO 23463
635V>F/I 105 NO NO 23465
635V>G/A 37 NO NO 23466
636Y>H 1 NO NO 23468
636Y>F 6 NO NO 23469
637S>A 8 NO NO 23471
637S>F/C/Y 17 NO NO 23472
638T>A/S 71 NO NO 23474
638T>K/I/R 118 NO NO 23475
639G>C/R/S 525 NO NO 23477
639G>D/A/V 106 NO NO 23478
640S>P/A 53 NO NO 23480
640S>C/F/Y 2543 NO NO 23481
641N>H/D/Y 28 NO NO 23483
641N>S/I/T 223 NO NO 23484
641N>K 171 NO NO 23485
642V>F/L/I 120 NO NO 23486
642V>G/A 98 NO NO 23487
643F>L/I 24 NO NO 23489
643F>Y 1 NO NO 23490
643F>L 71 NO NO 23491
644Q>H 17 NO NO 23494
645T>A 1 NO NO 23495
645T>I 4 NO NO 23496
646R>S 1 NO NO 23498
646R>P/L/H 70 NO NO 23499
647A>S/P/T 488 NO NO 23501
647A>V/E 65 NO NO 23502
648G>S/C 3 NO NO 23504
649C>G 25 NO NO 23507
649C>F/CX 2 NO NO 23508
649C>W 210 NO NO 23509
650L>I 41 NO NO 23510
650L>S 2 NO NO 23511
651I>V 58 NO NO 23513
651I>T 2 NO NO 23514
651I>X/M 4 NO NO 23515
652G>R/W 7 NO NO 23516
652G>A/V 14 NO NO 23517
653A>S/T 35 NO NO 23519
653A>V 3066 NO NO 23520
654E>K/*/Q/X 752 NO NO 23522
654E>A/G/V 133 NO NO 23523
654E>D/EEEMRSGRLAERLLRG 414 NO NO 23524
655H>Y/D/N 22842 NO NO 23525
655H>R/L 35 NO NO 23526
655H>Q 121 NO NO 23527
656V>I/F/L 19 NO NO 23528
656V>A/G 10 NO NO 23529
657N>D/Y/H/X 43 NO NO 23531
657N>I/S 13 NO NO 23532
657N>X/K 2875 NO NO 23533
658N>H/Y/D 106 NO NO 23534
658N>S/T 60 NO NO 23535
658N>K 527 NO NO 23536
659S>P/A/T 9 NO NO 23537
659S>X/L/* 106 NO NO 23538
660Y>X/H 45 NO NO 23540
660Y>F 407 NO NO 23541
661E>K/Q 5 NO NO 23543
661E>A/G/V 15 NO NO 23544
661E>D 202 NO NO 23545
662C>LX/R 3 NO NO 23546
662C>F/LX/Y 5 NO NO 23547
663D>N 2 NO NO 23549
664I>L/V 10 NO NO 23552
664I>T 1 NO NO 23553
664I>M 5 NO NO 23554
665P>S 7 NO NO 23555
665P>H 3 NO NO 23556
666I>V/L 38 NO NO 23558
667G>S 5 NO NO 23561
667G>V 3 NO NO 23562
668A>T/S 89 NO NO 23564
668A>E/V/G 23 NO NO 23565
669G>S 31 NO NO 23567
669G>A 6 NO NO 23568
670I>L/V 190 NO NO 23570
670I>R/T 5 NO NO 23571
670I>M 56 NO NO 23572
672A>T/S 21 NO NO 23576
672A>G/V/D 501 NO NO 23577
673S>G/R 65 NO NO 23579
673S>T/I 1205 NO NO 23580
673S>R/SYSLS 34 NO NO 23581
674Y>H 54 NO NO 23582
674Y>YQT/F 136 NO NO 23583
675Q>*/K/E 101 NO NO 23585
675Q>R/P/L 1417 NO NO 23586
675Q>H 12931 NO NO 23587
676T>S/A/P 86 NO NO 23588
676T>I/N 545 NO NO 23589
677Q>*/K/E 82 NO NO 23591
677Q>P/L/R 3501 NO NO 23592
677Q>H 19677 NO NO 23593
678T>P/A/S 36 NO NO 23594
678T>S/N/I 920 NO NO 23595
679N>D/H/Y 73 NO NO 23597
679N>T/I/S/KGIAL 174 NO NO 23598
679N>NKAVR/K 1777 NO NO 23599
680S>P/A/T 37 NO NO 23600
680S>Y/F 364 NO NO 23601
681P>S/T 118 NO NO 23603
681P>H/R/L 690238 NO NO 23604
682R>W 54 NO NO 23606
682R>L/Q/P 36 NO NO 23607
683R>X/W 369 NO NO 23609
683R>L/P/Q 121 NO NO 23610
684A>T/S/P 272 NO NO 23612
684A>V/E 882 NO NO 23613
685R>G/S/C 9 NO NO 23615
685R>H 3 NO NO 23616
686S>G/R 8 NO NO 23618
686S>I 1 NO NO 23619
686S>R 19 NO NO 23620
687V>L/I 622 NO NO 23621
687V>A 1 NO NO 23622
688A>S/P/T 686 NO NO 23624
688A>V/D/G 4228 NO NO 23625
689S>G/X/R 11 NO NO 23627
689S>N/T/I 656 NO NO 23628
689S>R 156 NO NO 23629
690Q>K 9 NO NO 23630
690Q>L/P/R 171 NO NO 23631
690Q>H 115 NO NO 23632
691S>T/P/A 154 NO NO 23633
691S>F/C/Y 362 NO NO 23634
692I>V/L/F 37 NO NO 23636
692I>T 3 NO NO 23637
692I>M 4875 NO NO 23638
693I>V/F 22 NO NO 23639
694A>S/X/T 107 NO NO 23642
694A>V 277 NO NO 23643
696T>A/S 6 NO NO 23648
696T>I 6 NO NO 23649
697M>L 2 NO NO 23651
697M>T 68 NO NO 23652
697M>I 33 NO NO 23653
698S>A 142 NO NO 23654
698S>L 346 NO NO 23655
699L>V/F/I 121 NO NO 23657
700G>S 1 NO NO 23660
700G>V 4 NO NO 23661
701A>S/T 472 NO NO 23663
701A>X/V/G/E 27239 NO NO 23664
702E>K/Q 87 NO NO 23666
702E>G/V 13 NO NO 23667
702E>D 101 NO NO 23668
703N>Y/H/D 87 NO NO 23669
703N>S/I/T 202 NO NO 23670
703N>K 114 NO NO 23671
704S>A/P/T 69 NO NO 23672
704S>*/L 1950 NO NO 23673
705V>L/F/I 187 NO NO 23675
705V>D/A 4 NO NO 23676
706A>T/P/S 111 NO NO 23678
706A>V 1517 NO NO 23679
707Y>H 1 NO NO 23681
707Y>F 2 NO NO 23682
708S>T/A/P 7 NO NO 23684
708S>F/C/Y 71 NO NO 23685
709N>Y/H/D 16 NO NO 23687
709N>I/S/T 15 NO NO 23688
709N>K 170 NO NO 23689
710N>Y/H/D 325 NO NO 23690
710N>S/I/T 73 NO NO 23691
710N>K 66 NO NO 23692
711S>A/P 12 NO NO 23693
711S>F 18 NO NO 23694
712I>IX/V 250 NO NO 23696
712I>T 9 NO NO 23697
713A>S 22 NO NO 23699
713A>V 7 NO NO 23700
714I>L/V 72 NO NO 23702
714I>T 2 NO NO 23703
714I>M 6 NO NO 23704
715P>S 19 NO NO 23705
716T>S/A 234 NO NO 23708
716T>K/I 626133 NO NO 23709
717N>H/Y 10 NO NO 23711
717N>S/X/T 82 NO NO 23712
717N>K 118 NO NO 23713
718F>L 2 NO NO 23714
718F>S 2 NO NO 23715
719T>S/A 4 NO NO 23717
719T>I/N/S 566 NO NO 23718
720I>V/L 796 NO NO 23720
720I>M 11 NO NO 23722
721S>G/C 15 NO NO 23723
721S>I 7 NO NO 23724
721S>R 123 NO NO 23725
722V>I/F/L 151 NO NO 23726
722V>A/G 5 NO NO 23727
723T>A 7 NO NO 23729
723T>N/I 1775 NO NO 23730
724T>S/A 49 NO NO 23732
724T>K/I 56 NO NO 23733
725E>D 24 NO NO 23737
726I>V 47 NO NO 23738
726I>T/N 36 NO NO 23739
726I>M 64 NO NO 23740
727L>I/V 64 NO NO 23741
727L>Q 5 NO NO 23742
728P>S/T 22 NO NO 23744
728P>L 40 NO NO 23745
729V>M/L/X 10 NO NO 23747
729V>A 2 NO NO 23748
730S>P/A 12 NO NO 23750
730S>Y/F 9 NO NO 23751
731M>V/L 13 NO NO 23753
731M>K/T 8 NO NO 23754
731M>I 626 NO NO 23755
732T>A/S 16048 NO NO 23756
732T>I/S 891 NO NO 23757
733K>R 4 NO NO 23760
733K>N 70 NO NO 23761
734T>S/A 5 NO NO 23762
734T>K/I 6 NO NO 23763
735S>A/T 265 NO NO 23765
735S>L 102 NO NO 23766
736V>L/I 123 NO NO 23768
736V>G/A 2 NO NO 23769
737D>H/Y 14 NO NO 23771
737D>V/G 4 NO NO 23772
737D>E 29 NO NO 23773
738C>F 3 NO NO 23775
739T>A 84 NO NO 23777
739T>I 56 NO NO 23778
740M>V/L 1280 NO NO 23780
740M>K/T 28 NO NO 23781
740M>I 145 NO NO 23782
741Y>F 2 NO NO 23784
742I>V 6 NO NO 23786
743C>G/R 5 NO NO 23789
744G>S/C 38 NO NO 23792
744G>V/D 8 NO NO 23793
745D>Y/H/N 9 NO NO 23795
745D>A/G/V 94 NO NO 23796
745D>E 102 NO NO 23797
746S>T 1 NO NO 23798
746S>*/L 7 NO NO 23799
747T>A/P/S 37 NO NO 23801
747T>I/S/N 1117 NO NO 23802
748E>Q/K 123 NO NO 23804
748E>G/V/A 5 NO NO 23805
748E>D 30 NO NO 23806
749C>Y 1 NO NO 23808
750S>G/R 11 NO NO 23810
750S>N/T/I 52 NO NO 23811
750S>R 32 NO NO 23812
751N>D/Y 157 NO NO 23813
751N>T/I/S 22 NO NO 23814
751N>K 273 NO NO 23815
752L>F/I/V 166 NO NO 23816
753L>V 10 NO NO 23819
753L>F 87 NO NO 23821
754L>V 7 NO NO 23822
754L>S 11 NO NO 23823
754L>F 225 NO NO 23824
755Q>R/L 2 NO NO 23826
756Y>H/N 3 NO NO 23828
756Y>F 2 NO NO 23829
757G>C/S 2 NO NO 23831
757G>V 2 NO NO 23832
758S>G 59 NO NO 23834
758S>SX/I/T/X 17 NO NO 23835
759F>L 1 NO NO 23837
759F>S 3 NO NO 23838
760C>S 3 NO NO 23840
761T>A/P/S 12 NO NO 23843
761T>I/K/R 183 NO NO 23844
762Q>E/* 3 NO NO 23846
762Q>L 1 NO NO 23847
763L>I/V 166 NO NO 23849
763L>S/X 7 NO NO 23850
763L>F 125 NO NO 23851
764N>Y 3 NO NO 23852
764N>X/S 3 NO NO 23853
764N>K 2633 NO NO 23854
765R>C/X/S 188 NO NO 23855
765R>H/L 363 NO NO 23856
766A>P/S 4 NO NO 23858
766A>X/V 5 NO NO 23859
768T>A 55 NO NO 23864
768T>N/I 38 NO NO 23865
769G>R/* 155 NO NO 23867
769G>V/E/A 9549 NO NO 23868
770I>V 64 NO NO 23870
770I>T 1 NO NO 23871
770I>M 18 NO NO 23872
771A>S/T 761 NO NO 23873
771A>D/G/V 69 NO NO 23874
772V>F/I 3882 NO NO 23876
772V>G/D/A 63 NO NO 23877
773E>*/Q 6 NO NO 23879
773E>G/V 9 NO NO 23880
773E>D 10 NO NO 23881
774Q>R/L 4 NO NO 23883
775D>G 2 NO NO 23886
776K>R/T 22 NO NO 23889
777N>S 4 NO NO 23892
778T>S/A 15 NO NO 23894
778T>N/I 519 NO NO 23895
779Q>K/*/E 975 NO NO 23897
779Q>R/L 222 NO NO 23898
779Q>H 74 NO NO 23899
780E>Q/K/* 3667 NO NO 23900
780E>A/G/V 165 NO NO 23901
780E>X/D 202 NO NO 23902
781V>I/VX/F 8 NO NO 23903
781V>G 3 NO NO 23904
782F>L 2 NO NO 23906
782F>Y 5 NO NO 23907
783A>S/T 138 NO NO 23909
783A>E/V 145 NO NO 23910
784Q>K/*/X 7 NO NO 23912
784Q>R/L 66 NO NO 23913
784Q>H 63 NO NO 23914
785V>L/F/I 181 NO NO 23915
785V>G/A 35 NO NO 23916
786K>E/Q 17 NO NO 23918
786K>T/R 54 NO NO 23919
786K>N 75 NO NO 23920
787Q>*/K 156 NO NO 23921
787Q>L/R 46 NO NO 23922
787Q>H 50 NO NO 23923
788I>L/V/F 54 NO NO 23924
788I>T/N 6 NO NO 23925
788I>M 72 NO NO 23926
789Y>D/H/N 10 NO NO 23927
790K>R/I/T 24 NO NO 23931
790K>N 70 NO NO 23932
791T>P/A/TP 45 NO NO 23933
791T>R/K/I/X 1896 NO NO 23934
792P>T/S 86 NO NO 23936
792P>Q/L/R 45 NO NO 23937
793P>S/T 328 NO NO 23939
793P>Q/L 74 NO NO 23940
794I>KSX/V/X/F/L 151 NO NO 23942
794I>T 77 NO NO 23943
794I>M 28 NO NO 23944
795K>Q/E/TX/* 16 NO NO 23945
795K>T/I/R 548 NO NO 23946
795K>N 399 NO NO 23947
796D>N/Y/H 3484 NO NO 23948
796D>V/G/A/DX 49 NO NO 23949
796D>E 50 NO NO 23950
797F>V/L 25 NO NO 23951
797F>C/S/Y 24 NO NO 23952
797F>X/L 28 NO NO 23953
798G>S/C 66 NO NO 23954
798G>V/D/A 45 NO NO 23955
799G>C/S 28 NO NO 23957
799G>GX/D/V/A 33 NO NO 23958
800F>S 1 NO NO 23961
800F>L 45 NO NO 23962
801N>D/Y 6 NO NO 23963
801N>X/S 5 NO NO 23964
801N>K 61 NO NO 23965
802F>L 1 NO NO 23966
802F>S 1 NO NO 23967
803S>A/P/T 14 NO NO 23969
803S>L 14 NO NO 23970
804Q>K 57 NO NO 23972
804Q>P/R/L 28 NO NO 23973
804Q>H 39 NO NO 23974
805I>V/L 232 NO NO 23975
805I>M 121 NO NO 23977
806L>V 85 NO NO 23978
806L>S/* 15 NO NO 23979
806L>F 7 NO NO 23980
807P>S/T 86 NO NO 23981
807P>Q/L 135 NO NO 23982
808D>N/Y/H 110 NO NO 23984
808D>G/V/A 65 NO NO 23985
808D>E 794 NO NO 23986
809P>S/A/T 2097 NO NO 23987
809P>R/Q/L 244 NO NO 23988
810S>A/P/T 15 NO NO 23990
810S>*/X/L 149 NO NO 23991
811K>E/Q 4 NO NO 23993
811K>T/I/R 54 NO NO 23994
811K>N 21 NO NO 23995
812P>S/A/T 1640 NO NO 23996
812P>R/X/Q/L 1570 NO NO 23997
813S>G/R/C/X 31 NO NO 23999
813S>N/T/I 842 NO NO 24000
813S>R 66 NO NO 24001
814K>E/Q 19 NO NO 24002
814K>M/T/R 53 NO NO 24003
814K>N 517 NO NO 24004
815R>G 36 NO NO 24005
815R>M/K 35 NO NO 24006
815R>S 527 NO NO 24007
816S>T 1 NO NO 24008
817F>V/L 25 NO NO 24011
817F>S 5 NO NO 24012
817F>X/L 17 NO NO 24013
818I>L/V 817 NO NO 24014
819E>G 2 NO NO 24018
819E>D 56 NO NO 24019
820D>N/Y/H 14 NO NO 24020
820D>G/V 6 NO NO 24021
820D>E 265 NO NO 24022
821L>I/V 3572 NO NO 24023
821L>P/X/Q 6 NO NO 24024
822L>F/I/V/LX/X 1068 NO NO 24026
822L>LX/P 7 NO NO 24027
823F>Y/S 3 NO NO 24030
824N>Y/H/D 22 NO NO 24032
824N>S/T 12 NO NO 24033
825K>K/X 2324 NO NO 24034
825K>E/* 3 NO NO 24035
825K>R 17 NO NO 24036
826V>M/L 185 NO NO 24038
826V>A 10 NO NO 24039
827T>S/P/A 31 NO NO 24041
827T>K/I 339 NO NO 24042
828L>F/I 52 NO NO 24044
828L>P/R/H 5 NO NO 24045
829A>S/X/T/P 143 NO NO 24047
829A>V 15 NO NO 24048
830D>H/Y/N 60 NO NO 24050
830D>A/V/G 44 NO NO 24051
830D>E 123 NO NO 24052
831A>S/T 58 NO NO 24053
831A>D/V 772 NO NO 24054
832G>S/C 45 NO NO 24056
832G>V/D 15 NO NO 24057
833F>L/V 10 NO NO 24059
833F>Y/S 6 NO NO 24060
833F>L 61 NO NO 24061
834I>V/L/F 151 NO NO 24062
834I>N/T/S 360 NO NO 24063
834I>M/IX 109 NO NO 24064
835K>E 42 NO NO 24065
835K>T/R/I 217 NO NO 24066
835K>N 95 NO NO 24067
836Q>E/K/*/QX 163 NO NO 24068
836Q>P/R/L 170 NO NO 24069
836Q>H 144 NO NO 24070
837Y>*/X/H 97 NO NO 24071
837Y>F/C 5 NO NO 24072
838G>S/R 24 NO NO 24074
838G>D/V 32 NO NO 24075
839D>Y/N 549 NO NO 24077
839D>A/G/V 177 NO NO 24078
839D>E 234 NO NO 24079
840C>G 2 NO NO 24080
841L>I/F 47 NO NO 24083
841L>R 43 NO NO 24084
842G>S/C 160 NO NO 24086
842G>D/V/X 206 NO NO 24087
843D>N/Y 353 NO NO 24089
843D>V/G/A 56 NO NO 24090
843D>E 263 NO NO 24091
844I>V 278 NO NO 24092
844I>T/N/S 25 NO NO 24093
845A>M/X 38 NO NO 24094
845A>T/S 4339 NO NO 24095
845A>G/V/D 542 NO NO 24096
846A>T/S 309 NO NO 24098
846A>V/G/D 774 NO NO 24099
847R>T/K/I 208 NO NO 24102
847R>S 57 NO NO 24103
848D>N 2 NO NO 24104
848D>A 1 NO NO 24105
849L>I/F 106 NO NO 24107
850I>F/V/X/L 51 NO NO 24110
850I>T/N 24 NO NO 24111
851C>Y/* 3 NO NO 24114
852A>S/T 249 NO NO 24116
852A>G/V/E 103 NO NO 24117
853Q>K 3 NO NO 24119
853Q>R/L 3 NO NO 24120
853Q>H 22 NO NO 24121
854K>E 4 NO NO 24122
854K>R/M/T 19 NO NO 24123
854K>KX/N 1235 NO NO 24124
855F>L/YX 26 NO NO 24125
855F>S 28 NO NO 24126
855F>L 77 NO NO 24127
856N>D 7 NO NO 24128
856N>I/S 179 NO NO 24129
856N>K 2715 NO NO 24130
857G>C/S 7 NO NO 24131
857G>V 3 NO NO 24132
858L>V/F/I 171 NO NO 24134
858L>P 1 NO NO 24135
859T>A 17 NO NO 24137
859T>S/I/N 9199 NO NO 24138
860V>I/X/L/F 173 NO NO 24140
860V>A/D/G 9 NO NO 24141
861L>M/V 36 NO NO 24143
861L>*/S 4 NO NO 24144
861L>F/LX 53 NO NO 24145
862P>A/S 46 NO NO 24146
862P>L/Q 5 NO NO 24147
863P>T/S/A 22 NO NO 24149
863P>L/X/H 6 NO NO 24150
864L>S 2 NO NO 24153
864L>F 34 NO NO 24154
865L>F/I 38 NO NO 24155
865L>P 4 NO NO 24156
866T>S 5 NO NO 24158
866T>I/K 5 NO NO 24159
867D>N/Y 38 NO NO 24161
867D>V/G/A 88 NO NO 24162
867D>E 136 NO NO 24163
868E>K 2 NO NO 24164
868E>V/G/A 25 NO NO 24165
868E>D 140 NO NO 24166
869M>L/V 6 NO NO 24167
869M>I 66 NO NO 24169
870I>V/X 482 NO NO 24170
870I>INFTIS/T/S 26 NO NO 24171
871A>T/S 341 NO NO 24173
871A>V 480 NO NO 24174
872Q>E 2 NO NO 24176
872Q>P/L 9 NO NO 24177
873Y>H 2 NO NO 24179
874T>S/P/A 15 NO NO 24182
874T>X/I/N 69 NO NO 24183
875S>A/T 42 NO NO 24185
875S>Y/F 15 NO NO 24186
876A>T/S 31 NO NO 24188
876A>V 2 NO NO 24189
877L>M 151 NO NO 24191
878L>V 631 NO NO 24194
878L>S 7 NO NO 24195
879A>T/P/S 1235 NO NO 24197
879A>E/V/G/X 793 NO NO 24198
880G>R/S 4 NO NO 24200
880G>V 3 NO NO 24201
881T>A 4 NO NO 24203
881T>I 13 NO NO 24204
882I>V/F 11 NO NO 24206
882I>T 1 NO NO 24207
883T>A/S 9 NO NO 24209
883T>X/I/S 281 NO NO 24210
884S>A 56 NO NO 24212
884S>Y/C/F 357 NO NO 24213
885G>C/S/R 8 NO NO 24215
885G>D/V 11 NO NO 24216
886W>G/R 3 NO NO 24218
886W>L/*/S 55 NO NO 24219
886W>C 11 NO NO 24220
887T>A 6 NO NO 24221
888F>L/I 3285 NO NO 24224
888F>L 54 NO NO 24226
889G>S 3 NO NO 24227
889G>V 1 NO NO 24228
890A>S/T 66 NO NO 24230
890A>V 334 NO NO 24231
891G>S 5 NO NO 24233
891G>D/V 24 NO NO 24234
892A>T/S/P 384 NO NO 24236
892A>V 779 NO NO 24237
893A>T/P/S 66 NO NO 24239
893A>E/V 123 NO NO 24240
894L>S 4 NO NO 24243
894L>F 17 NO NO 24244
895Q>*/K/X/QX 24 NO NO 24245
895Q>H 81 NO NO 24247
896I>V/L 73 NO NO 24248
896I>T 8 NO NO 24249
899A>T/S 1342 NO NO 24257
899A>V/D 10 NO NO 24258
900M>L 5 NO NO 24260
900M>K/IX 8 NO NO 24261
900M>I 51 NO NO 24262
902M>L/V 8 NO NO 24266
902M>I 13 NO NO 24268
903A>S 24 NO NO 24269
903A>V 5 NO NO 24270
904Y>H 4 NO NO 24272
904Y>F 5 NO NO 24273
905R>G 1 NO NO 24275
905R>K 3 NO NO 24276
906F>V/I 2 NO NO 24278
906F>L 397 NO NO 24280
907N>S 6 NO NO 24282
907N>K 127 NO NO 24283
908G>C/S 5 NO NO 24284
908G>V 2 NO NO 24285
909I>L/V 180 NO NO 24287
910G>X/*/R 6 NO NO 24290
910G>V 3 NO NO 24291
911V>F/I 94 NO NO 24293
912T>A 3 NO NO 24296
912T>I/K 17 NO NO 24297
913Q>L 4 NO NO 24300
913Q>H 172 NO NO 24301
914N>D/Y 8 NO NO 24302
914N>S 2 NO NO 24303
915V>I/F 61 NO NO 24305
916L>F 3 NO NO 24308
916L>H 2 NO NO 24309
917Y>N/H 5 NO NO 24311
918E>K/Q 5 NO NO 24314
918E>V/G/A 15 NO NO 24315
918E>D 206 NO NO 24316
920Q>E/QX/X 14 NO NO 24320
921K>E 6 NO NO 24323
921K>R 4 NO NO 24324
921K>N 65 NO NO 24325
922L>V/M 47 NO NO 24326
922L>S 3 NO NO 24327
922L>F 359 NO NO 24328
923I>V/F 7 NO NO 24329
923I>T 1 NO NO 24330
923I>M 692 NO NO 24331
924A>S/T 89 NO NO 24332
924A>D/V 47 NO NO 24333
925N>D/Y/H 9 NO NO 24335
925N>I/X/S 17 NO NO 24336
925N>K 1287 NO NO 24337
926Q>E/* 5 NO NO 24338
926Q>L/R 4 NO NO 24339
926Q>H 30 NO NO 24340
927F>I 1 NO NO 24341
927F>S 1 NO NO 24342
928N>Y 4 NO NO 24344
928N>T 3 NO NO 24345
929S>X/R/C/G 5 NO NO 24347
929S>I/T/N 759 NO NO 24348
929S>R 13409 NO NO 24349
930A>T/S 6 NO NO 24350
930A>V 93 NO NO 24351
931I>V/F 63 NO NO 24353
931I>T 2 NO NO 24354
931I>M 216 NO NO 24355
932G>C/R/S 411 NO NO 24356
932G>D/V/A 61 NO NO 24357
933K>E/Q 5 NO NO 24359
933K>T/R 4 NO NO 24360
934I>L/V 92 NO NO 24362
934I>T 4 NO NO 24363
934I>M 300 NO NO 24364
935Q>E/K 5 NO NO 24365
935Q>R 4 NO NO 24366
935Q>H 47 NO NO 24367
936D>N/Y/H 3984 NO NO 24368
936D>G/V/A 106 NO NO 24369
936D>E 2074 NO NO 24370
937S>A/T 16 NO NO 24371
937S>L 44 NO NO 24372
938L>LX/F/I/V/X 1136 NO NO 24374
939S>A/T 11 NO NO 24377
939S>Y/C/F 3988 NO NO 24378
940S>A/P/T 42 NO NO 24380
940S>Y/C/F 1261 NO NO 24381
941T>A/S 154 NO NO 24383
941T>I/K 42 NO NO 24384
942A>T/S 368 NO NO 24386
942A>E/V 131 NO NO 24387
943S>R/C/G 1179 NO NO 24389
943S>I/T/N 1751 NO NO 24390
944A>R/X 15 NO NO 24391
944A>S 5 NO NO 24392
944A>V 4 NO NO 24393
945L>F/I 90 NO NO 24395
946G>R/* 100 NO NO 24398
946G>V/E/GX/A 272 NO NO 24399
947K>E/Q 5 NO NO 24401
947K>T/I/R 106 NO NO 24402
947K>N 5 NO NO 24403
948L>I/X 24 NO NO 24404
948L>R 1 NO NO 24405
949Q>K/E 5 NO NO 24407
949Q>R/L 36 NO NO 24408
950D>H/X 117 NO NO 24409
950D>N/Y/H 40696 NO NO 24410
950D>G/A 43 NO NO 24411
950D>E 143 NO NO 24412
951V>L 2 NO NO 24413
951V>A 2 NO NO 24414
952V>F/L/I 93 NO NO 24416
952V>D/A 5 NO NO 24417
953N>S 1 NO NO 24420
953N>K 377 NO NO 24421
954Q>K/E 62 NO NO 24422
954Q>R/L 25 NO NO 24423
954Q>H 106 NO NO 24424
955N>H 8 NO NO 24425
956A>S 9 NO NO 24428
957Q>K/E 7 NO NO 24431
957Q>R/L 8277 NO NO 24432
957Q>H 64 NO NO 24433
958A>S 77 NO NO 24434
958A>G/AX 3 NO NO 24435
959L>V 77 NO NO 24437
959L>X/S 4 NO NO 24438
960N>Y 3 NO NO 24440
960N>X/K 1968 NO NO 24442
961T>S/A 25 NO NO 24443
961T>M 397 NO NO 24444
963V>F/I 8 NO NO 24449
963V>D/A 41 NO NO 24450
964K>T/R/I 33 NO NO 24453
965Q>E 2 NO NO 24455
965Q>R 1 NO NO 24456
966L>R 1 NO NO 24459
967S>G 9 NO NO 24461
967S>N/T 27 NO NO 24462
967S>R 84 NO NO 24463
968S>A 5 NO NO 24464
968S>F 9 NO NO 24465
969N>S 4 NO NO 24468
969N>K 230 NO NO 24469
970F>S 1 NO NO 24471
971G>S 4 NO NO 24473
971G>D/V 3 NO NO 24474
972A>V/E/AX/X 7 NO NO 24477
973I>V 4 NO NO 24479
974S>P 1 NO NO 24482
974S>L 4 NO NO 24483
975S>N 4 NO NO 24486
976V>I/VX/F 66 NO NO 24488
976V>A/D 26 NO NO 24489
977L>I 45 NO NO 24491
977L>S 1 NO NO 24492
978N>D/Y/H 11 NO NO 24494
978N>T/S 52 NO NO 24495
979D>X/H/Y 34 NO NO 24497
979D>V 10 NO NO 24498
980I>F/V 5 NO NO 24500
980I>N/T 3 NO NO 24501
981L>F/I/X/V 18 NO NO 24503
981L>P 2 NO NO 24504
982S>A/P 622461 NO NO 24506
982S>L 34 NO NO 24507
983R>C/QX 4 NO NO 24509
983R>P 4 NO NO 24510
984L>R/P 4 NO NO 24513
985D>N 12 NO NO 24515
985D>E 228 NO NO 24517
986K>R/I 60 NO NO 24519
986K>N 55 NO NO 24520
987V>I/L/F 36 NO NO 24521
988E>G 1 NO NO 24525
989A>S 6 NO NO 24527
990E>Q 21 NO NO 24530
990E>G/A 13 NO NO 24531
990E>D 222 NO NO 24532
991V>L/M 7 NO NO 24533
991V>A 1 NO NO 24534
992Q>H/QX 7 NO NO 24538
993I>V 7 NO NO 24539
993I>M 51 NO NO 24541
994D>G 1 NO NO 24543
994D>E 129 NO NO 24544
995R>G 2 NO NO 24545
995R>M/K 2 NO NO 24546
995R>S 84 NO NO 24547
996L>W/S 3 NO NO 24549
996L>F 42 NO NO 24550
997I>V/L 3 NO NO 24551
997I>T 3 NO NO 24552
998T>S/A 5 NO NO 24554
998T>I 18 NO NO 24555
999G>S 42 NO NO 24557
999G>V 1 NO NO 24558
1000R>G 7 NO NO 24560
1001L>F 13 NO NO 24563
1001L>P/R 2 NO NO 24564
1002Q>E/X 8 NO NO 24566
1002Q>L/R 3 NO NO 24567
1002Q>H 40 NO NO 24568
1004L>V 59 NO NO 24572
1004L>W 2 NO NO 24573
1004L>F 141 NO NO 24574
1005Q>K/* 5 NO NO 24575
1005Q>L 6 NO NO 24576
1005Q>H 105 NO NO 24577
1006T>A/S 5 NO NO 24578
1006T>I 614 NO NO 24579
1007Y>H 5 NO NO 24581
1007Y>F/X 3 NO NO 24582
1008V>M/L 9 NO NO 24584
1008V>A/G 10 NO NO 24585
1009T>A 10 NO NO 24587
1009T>I/S/N 208 NO NO 24588
1010Q>L 17 NO NO 24591
1011Q>R/L 37 NO NO 24594
1011Q>H 14 NO NO 24595
1012L>S 2 NO NO 24597
1013I>V/L 5 NO NO 24599
1013I>T/S 6 NO NO 24600
1014R>G 14 NO NO 24602
1014R>T/I/K 66 NO NO 24603
1015A>T/S 11 NO NO 24605
1015A>D/V 3 NO NO 24606
1016A>S/T 129 NO NO 24608
1016A>E/V 80 NO NO 24609
1017E>G 2 NO NO 24612
1017E>D 60 NO NO 24613
1018I>V/TPVX/L/F 58 NO NO 24614
1018I>T 3 NO NO 24615
1018I>M 707 NO NO 24616
1019R>I 4 NO NO 24618
1020A>S/T 1804 NO NO 24620
1020A>D/V/G 606 NO NO 24621
1021S>T/A 3 NO NO 24623
1021S>F/Y 123 NO NO 24624
1022A>S 73 NO NO 24626
1022A>V 3 NO NO 24627
1023N>D/Y 17 NO NO 24629
1023N>T/S 27 NO NO 24630
1023N>K 102 NO NO 24631
1024L>V/F/I/X 33 NO NO 24632
1024L>P/R 10 NO NO 24633
1025A>G 212 NO NO 24636
1026A>S/T 321 NO NO 24638
1026A>V 6 NO NO 24639
1027T>A/S 19 NO NO 24641
1027T>I/S/N 21139 NO NO 24642
1028K>E 1 NO NO 24644
1028K>R 3 NO NO 24645
1029M>V 24 NO NO 24647
1029M>T 4 NO NO 24648
1029M>I 57 NO NO 24649
1030S>T/A/P 32 NO NO 24650
1030S>L/* 9 NO NO 24651
1031E>K 1 NO NO 24653
1031E>V/G 4 NO NO 24654
1031E>D 35 NO NO 24655
1032C>F 2 NO NO 24657
1033V>I/L 6 NO NO 24659
1033V>A/G 46 NO NO 24660
1034L>I/F 22 NO NO 24662
1034L>H/P/R 7 NO NO 24663
1035G>R 2 NO NO 24665
1035G>E/V 22 NO NO 24666
1036Q>L 1 NO NO 24669
1036Q>H 33 NO NO 24670
1037S>T/P 4 NO NO 24671
1038K>E/Q 31 NO NO 24674
1038K>R/I 56 NO NO 24675
1038K>N 48 NO NO 24676
1039R>G 15 NO NO 24677
1039R>T 1 NO NO 24678
1039R>S 39 NO NO 24679
1040V>F/I 411 NO NO 24680
1040V>G/A 3 NO NO 24681
1041D>G/X 25 NO NO 24684
1041D>E 86 NO NO 24685
1042F>I/L 9 NO NO 24686
1042F>L 17 NO NO 24688
1044G>V 5 NO NO 24693
1045K>Q/E 25 NO NO 24695
1045K>R/M/T 51 NO NO 24696
1045K>N 697 NO NO 24697
1046G>DLKEPPHFHRGHAEYDRVYSEQC/S/C 4 NO NO 24698
1046G>X/D 4 NO NO 24699
1047Y>H 7 NO NO 24701
1047Y>C/S/F 15 NO NO 24702
1048H>Y 9 NO NO 24704
1049L>V/I 55 NO NO 24707
1049L>H 1 NO NO 24708
1050M>V/L 28 NO NO 24710
1050M>T/X 9 NO NO 24711
1050M>I 279 NO NO 24712
1051S>T 1 NO NO 24713
1051S>Y 1 NO NO 24714
1052F>I/V/L 57 NO NO 24716
1052F>S/Y 67 NO NO 24717
1052F>L 382 NO NO 24718
1053P>T/S 2 NO NO 24719
1053P>L 1 NO NO 24720
1054Q>L 3 NO NO 24723
1055S>A/T 11 NO NO 24725
1055S>*/L 17 NO NO 24726
1056A>S 2 NO NO 24728
1056A>G/V 78 NO NO 24729
1057P>S/T 5 NO NO 24731
1057P>R/L 5 NO NO 24732
1058H>D/Y 189 NO NO 24734
1058H>L/R 13 NO NO 24735
1058H>Q 86 NO NO 24736
1059G>C 1 NO NO 24737
1060V>L/I 44 NO NO 24740
1060V>A 8 NO NO 24741
1061V>I/F 57 NO NO 24743
1061V>X/A 8 NO NO 24744
1062F>L 13 NO NO 24746
1062F>Y 3 NO NO 24747
1062F>L 4101 NO NO 24748
1063L>V/M 32 NO NO 24749
1063L>F 775 NO NO 24751
1064H>Y 1 NO NO 24752
1065V>L/M 198 NO NO 24755
1065V>X/A 36 NO NO 24756
1066T>A 32 NO NO 24758
1066T>N/I 215 NO NO 24759
1067Y>F 22 NO NO 24762
1068V>F/L/I 243 NO NO 24764
1068V>A 10 NO NO 24765
1069P>T/S 264 NO NO 24767
1069P>L/H 10 NO NO 24768
1070A>X/S/T 429 NO NO 24770
1070A>E/V 563 NO NO 24771
1071Q>*/K/X/E 96 NO NO 24773
1071Q>R/P/L 1288 NO NO 24774
1071Q>H 1893 NO NO 24775
1072E>K/Q 84 NO NO 24776
1072E>G/V/A 8 NO NO 24777
1072E>D 76 NO NO 24778
1073K>*/E/Q 58 NO NO 24779
1073K>R/T/M/X 1524 NO NO 24780
1073K>N 2113 NO NO 24781
1074N>D/H/Y 75 NO NO 24782
1074N>S 11 NO NO 24783
1074N>K 272 NO NO 24784
1075F>L/V 43 NO NO 24785
1075F>Y/S 15 NO NO 24786
1075F>L 468 NO NO 24787
1076T>S/P/A 37 NO NO 24788
1076T>K/I 75 NO NO 24789
1077T>A 44 NO NO 24791
1077T>I/S/N 22 NO NO 24792
1078A>S/T 3250 NO NO 24794
1078A>D/V 345 NO NO 24795
1079P>T/S/A 300 NO NO 24797
1079P>L 1 NO NO 24798
1080A>S/P/T 24 NO NO 24800
1080A>V 1 NO NO 24801
1081I>F/L/V 45 NO NO 24803
1081I>S/T 2 NO NO 24804
1081I>M 198 NO NO 24805
1082C>S 1 NO NO 24807
1083H>N/D/Y 337 NO NO 24809
1083H>R/P 14 NO NO 24810
1083H>X/Q 277 NO NO 24811
1084D>N/X/Y/H 793 NO NO 24812
1084D>G/V/A 232 NO NO 24813
1084D>E 6277 NO NO 24814
1085G>R/* 105 NO NO 24815
1085G>A/V/E 362 NO NO 24816
1086K>*/Q/E 16 NO NO 24818
1086K>R/T 45 NO NO 24819
1086K>N 33 NO NO 24820
1087A>S/T 632 NO NO 24821
1087A>G/V 120 NO NO 24822
1088H>N/Y 105 NO NO 24824
1088H>R 23 NO NO 24825
1088H>X/Q 70 NO NO 24826
1089F>S/Y 4 NO NO 24828
1090P>S/T 10 NO NO 24830
1090P>H 2 NO NO 24831
1091R>G/S/C 60 NO NO 24833
1091R>P/L/H 495 NO NO 24834
1092E>Q/K 94 NO NO 24836
1092E>A/G/V 73 NO NO 24837
1092E>D 103 NO NO 24838
1093G>S 3 NO NO 24839
1093G>V 1 NO NO 24840
1094V>I/F 103 NO NO 24842
1094V>A 16 NO NO 24843
1095F>L/I 16 NO NO 24845
1095F>C/Y 2 NO NO 24846
1095F>L 26 NO NO 24847
1096V>X/I/F/L 21 NO NO 24848
1096V>A 18 NO NO 24849
1097S>P/A/T 23 NO NO 24851
1097S>L 26 NO NO 24852
1098N>D 5 NO NO 24854
1098N>T/S 16 NO NO 24855
1099G>S/C 46 NO NO 24857
1099G>V/GX/D 114 NO NO 24858
1100T>A/S 10 NO NO 24860
1100T>I/K 57 NO NO 24861
1101H>N/D/Y 1402 NO NO 24863
1101H>L/R 15 NO NO 24864
1101H>Q 1699 NO NO 24865
1102W>G/X/R 3 NO NO 24866
1102W>L/S 91 NO NO 24867
1102W>C 36 NO NO 24868
1103F>V/L/I 38 NO NO 24869
1103F>S/C 22 NO NO 24870
1103F>L 9 NO NO 24871
1104V>L/I 1560 NO NO 24872
1104V>E/X/A 10 NO NO 24873
1105T>P 1 NO NO 24875
1105T>K/R 3 NO NO 24876
1106Q>K/X/QX 4 NO NO 24878
1106Q>L/R/P 8 NO NO 24879
1106Q>H 36 NO NO 24880
1107R>G/X 26 NO NO 24881
1107R>M/K 24 NO NO 24882
1107R>S 170 NO NO 24883
1108N>Y 21 NO NO 24884
1108N>S/X/I/T 19 NO NO 24885
1108N>K 63 NO NO 24886
1109F>I/L 94 NO NO 24887
1109F>L 11 NO NO 24889
1110Y>N/H 2 NO NO 24890
1110Y>F/C 3 NO NO 24891
1111E>K/Q 1317 NO NO 24893
1111E>G/V/A 32 NO NO 24894
1111E>D 13 NO NO 24895
1112P>T/S/A 53 NO NO 24896
1112P>L/Q 103 NO NO 24897
1113Q>X/K/E/QX 101 NO NO 24899
1113Q>HX/R/L 447 NO NO 24900
1113Q>H 213 NO NO 24901
1114I>L/F/V 214 NO NO 24902
1114I>S/T 181 NO NO 24903
1114I>M 3932 NO NO 24904
1115I>X/V/L/F 51 NO NO 24905
1115I>T 8 NO NO 24906
1116T>A 8 NO NO 24908
1116T>N/S/I 255 NO NO 24909
1117T>A/S 11 NO NO 24911
1117T>I/R/K 1218 NO NO 24912
1118D>N/Y/H 623481 NO NO 24914
1118D>A/G/V/X 36 NO NO 24915
1118D>E 176 NO NO 24916
1119N>H/D 5 NO NO 24917
1119N>S 4 NO NO 24918
1119N>K 1543 NO NO 24919
1120T>S/A 19 NO NO 24920
1120T>K/I 122 NO NO 24921
1121F>V/L 92 NO NO 24923
1121F>L 694 NO NO 24925
1122V>L/M 1265 NO NO 24926
1122V>A 5 NO NO 24927
1123S>A/T 11 NO NO 24929
1123S>F 2 NO NO 24930
1124G>C/S 137 NO NO 24932
1124G>A/D/V 1607 NO NO 24933
1125N>Y/IX/D 55 NO NO 24935
1125N>S 13 NO NO 24936
1125N>K 109 NO NO 24937
1127D>N/Y/H 43 NO NO 24941
1127D>G/V/A 147 NO NO 24942
1127D>E 117 NO NO 24943
1128V>I/L/F 101 NO NO 24944
1128V>A 3 NO NO 24945
1129V>L/I 147 NO NO 24947
1129V>E/A 9 NO NO 24948
1130I>V/L 165 NO NO 24950
1130I>T 35 NO NO 24951
1131G>M/X 105 NO NO 24952
1131G>R 8 NO NO 24953
1131G>A/E 30 NO NO 24954
1132I>L/F/V 130 NO NO 24956
1132I>S/T 14 NO NO 24957
1133V>L/F/I 404 NO NO 24959
1133V>VN/A 158 NO NO 24960
1134N>Y/H 5 NO NO 24962
1134N>X/S 4 NO NO 24963
1135N>Y/D 28 NO NO 24965
1135N>S/I/T 13 NO NO 24966
1135N>K 225 NO NO 24967
1136T>A/P 7 NO NO 24968
1136T>I/K 52 NO NO 24969
1137V>I 12 NO NO 24971
1137V>A 3 NO NO 24972
1138Y>N/D/H 5 NO NO 24974
1138Y>F/C 4 NO NO 24975
1139D>N/H/Y 483 NO NO 24977
1139D>DPF/G/A 7 NO NO 24978
1139D>E 286 NO NO 24979
1140P>S 1 NO NO 24980
1141L>M 33 NO NO 24983
1141L>W/S 73 NO NO 24984
1141L>F 77 NO NO 24985
1142Q>K 3 NO NO 24986
1142Q>L/R 10 NO NO 24987
1143P>T/S 29 NO NO 24989
1143P>L/H/R 66 NO NO 24990
1144E>Q/K/* 198 NO NO 24992
1144E>V/A 39 NO NO 24993
1144E>D 34 NO NO 24994
1146D>H/Y/N 528 NO NO 24998
1146D>A/G 27 NO NO 24999
1146D>E 2951 NO NO 25000
1147S>T/P/A 11 NO NO 25001
1147S>L 234 NO NO 25002
1148F>V 2 NO NO 25004
1148F>L 2716 NO NO 25006
1149K>E/Q 5 NO NO 25007
1149K>M/R 64 NO NO 25008
1149K>N 579 NO NO 25009
1150E>EX/Q/*/K 70 NO NO 25010
1150E>V/G/A 19 NO NO 25011
1150E>D 277 NO NO 25012
1151E>A/G 2 NO NO 25014
1151E>D 63 NO NO 25015
1152L>F 36 NO NO 25018
1153D>N/H/Y/AX 619 NO NO 25019
1153D>V/G/X/A 101 NO NO 25020
1154K>E 4 NO NO 25022
1154K>R/I 15 NO NO 25023
1154K>N 46 NO NO 25024
1155Y>*/H 61 NO NO 25025
1155Y>F/YX 198 NO NO 25026
1156F>L/V 54 NO NO 25028
1156F>L 11 NO NO 25030
1157K>*/E 8 NO NO 25031
1157K>R/M/T 63 NO NO 25032
1157K>N/KX 88 NO NO 25033
1158N>H/IX/D 13 NO NO 25034
1158N>S/I 14 NO NO 25035
1158N>K 112 NO NO 25036
1159H>Y 186 NO NO 25037
1159H>R/L 55 NO NO 25038
1159H>Q 250 NO NO 25039
1160T>X/A 7 NO NO 25040
1160T>R/K/I 11 NO NO 25041
1161S>P/A/T 5 NO NO 25043
1162P>S/T/A 1841 NO NO 25046
1162P>R/L/Q 1476 NO NO 25047
1163D>N/Y/H 2984 NO NO 25049
1163D>G/V/A 120 NO NO 25050
1163D>E 61 NO NO 25051
1164V>I/F 145 NO NO 25052
1164V>A/D 5 NO NO 25053
1165D>N/Y/H 115 NO NO 25055
1165D>G/V/A/X 62 NO NO 25056
1165D>E 26 NO NO 25057