OpenLB Open Library of Bioscience

The Elements of Data Sharing.

Zhang Zhang, Shuhui Song, Jun Yu, Wenming Zhao, Jingfa Xiao, Yiming Bao
Author Information
  1. Zhang Zhang: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China. Electronic address: zhangzhang@big.ac.cn.
  2. Shuhui Song: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
  3. Jun Yu: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
  4. Wenming Zhao: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
  5. Jingfa Xiao: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
  6. Yiming Bao: China National Center for Bioinformation, Beijing 100101, China; National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; CAS Key Laboratory of Genome Sciences and Information, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.

Abstract

No abstract text available.

Word Cloud