OpenLB Open Library of Bioscience

iSheep: an Integrated Resource for Sheep Genome, Variant and Phenotype.

Zhong-Huang Wang, Qiang-Hui Zhu, Xin Li, Jun-Wei Zhu, Dong-Mei Tian, Si-Si Zhang, Hai-Long Kang, Cui-Ping Li, Li-Li Dong, Wen-Ming Zhao, Meng-Hua Li
Author Information
 1. Zhong-Huang Wang: National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences (China National Center for Bioinformation), Beijing, China.
 2. Qiang-Hui Zhu: College of Life Sciences, University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), Beijing, China.
 3. Xin Li: College of Life Sciences, University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), Beijing, China.
 4. Jun-Wei Zhu: National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences (China National Center for Bioinformation), Beijing, China.
 5. Dong-Mei Tian: National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences (China National Center for Bioinformation), Beijing, China.
 6. Si-Si Zhang: National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences (China National Center for Bioinformation), Beijing, China.
 7. Hai-Long Kang: National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences (China National Center for Bioinformation), Beijing, China.
 8. Cui-Ping Li: National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences (China National Center for Bioinformation), Beijing, China.
 9. Li-Li Dong: National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences (China National Center for Bioinformation), Beijing, China.
 10. Wen-Ming Zhao: National Genomics Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences (China National Center for Bioinformation), Beijing, China.
 11. Meng-Hua Li: College of Animal Science and Technology, China Agricultural University, Beijing, China.

Abstract

No abstract text available.

Keywords

Word Cloud