Contact
Email:
ewas-user@big.ac.cn

Postal Address:
The EWAS Open Platform Team
National Genomics Data Center, BIG Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
No.1 Beichen West Road
Chaoyang District, Beijing 100101
China

EWAS Atlas group:  Fei Yang, Mengwei Li, Zhuang Xiong and Zhaohua Li
EWAS Data Hub group:  Fei Yang Zhuang Xiong Wei Zhao and  Guoliang Wang
EWAS Toolkit group:  Zhuang Xiong, Mengwei Li and Fei Yang  
Web Development:  Zhuang Xiong, Mengwei Li and Fei Yang
Other Participants:  Yingke Ma Dong zou Wenting Zong Hongen Kang Xinchang Zheng and Yaokai Jia
Team Leader:  Rujiao Li