Contact
Email:
ewas-user@big.ac.cn

Postal Address:
The EWAS Open Platform Team
National Genomics Data Center, BIG Data Center, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
No.1 Beichen West Road
Chaoyang District, Beijing 100101
China

Team Leader:  Rujiao Li
Web Development:  Zhuang Xiong & Mengwei Li
EWAS Atlas group:  Fei Yang &  Zhuang Xiong &  Zhaohua Li
EWAS Data Hub group:  Zhuang Xiong &  Wei Zhao &  Guoliang Wang
EWAS Toolkit group:  Zhuang Xiong & Mengwei Li
Other Participants:  Yingke Ma Dong zou Wenting Zong Hongen Kang Xinchang Zheng Yaokai Jia
Principal Investigators:  Yiming Bao &  Zhang Zhang